نویسنده = مرتضی طاهری
تعداد مقالات: 1
1. طراحی سیستم انتقال یادگیری برنامه‌های پرورش هیئت علمی

دوره 8، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 175-205

عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ مرتضی طاهری؛ مهدی مبینی