نویسنده = مهدی معینی کیا
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی عوامل و شاخص‌های سنجش فرهنگ کیفیت (QC) در دانشگاه فرهنگیان

دوره 9، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 165-206

سید محمد سید کلان؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی رضایی شریف


2. بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش کیفیت زندگی کاری معلم

دوره 8، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 51-77

حبیبه نجفی؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ مهدی معینی کیا