نویسنده = �������������� ����������
ارزیابی درونی گروه آموزشی آمار دانشگاه علم و فرهنگ

دوره 6، شماره 15، آبان 1395، صفحه 65-98

الهام بازیار؛ رضا محمدی