نویسنده = ���������������� ������������
معرفی و کاربرد مقیاس دوارزشی موکن در اندازه‌گیری های آموزشی و روانشناختی

دوره 11، شماره 36، دی 1400، صفحه 112-138

10.22034/emes.2021.252028

جلیل یونسی؛ هنگامه امینائی؛ ریحانه رضازاده