نویسنده = حسین عباسیان
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل ارزشیابی آموزشی بازگشت انتظارات (ROE): پژوهشی کیفی

دوره 10، شماره 29، بهار 1399، صفحه 7-34

10.22034/emes.2020.39882

علیرضا دهقانی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان؛ محمدرضا بهرنگی