نویسنده = ������������������ ����������
دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در مقطع دکتری مدیریت آموزشی از نظر ‏اعضای هیئت علمی و کارفرمایان: پژوهش کیفی

دوره 9، شماره 27، آبان 1398، صفحه 169-202

10.22034/emes.2019.37157

سید محمد میرکمالی؛ محمدرضا کرامتی؛ محبوبه عارفی؛ فرانک مختاریان