نویسنده = ���������������� ������������
مطالعه تکیه‌گاه‌های شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با تعهد سازمانی

دوره 4، شماره 5، خرداد 1393، صفحه 11-31

حسن قلاوندی؛ وحید سلطانزاده؛ معصومه علیزاده