ارزیابی وضعیت موجود دانشگاه شهید بهشتی بر اساس استاندارد بین‌المللی IWA2: 2007

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران najafi91418067@yahoo.com

2 ** استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار مرکز تحقیقات، ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت موجود دانشگاه شهید بهشتی بر اساس استاندارد بین‌المللی IWA2: 2007 صورت گرفته است. استاندارد مذکور به منظور یاری رساندن به سازمان‌های آموزشی که قصد به کارگیری سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001: 2000 را دارند، ارائه شده است. پژوهش حاضر به روش کمّی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای دانشگاه شهید بهشتی (مدیران، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده‌ها) بود که از بین اعضای دانشگاه 265 نفر به صورت تصادفی و طبقه‌ای نسبتی انتخاب گردید. پرسشنامه محقق ساخته حاصل از الزامات و مصادیق اجرا شد. طبق یافته‌های پژوهش، وضعیت موجود دانشگاه شهید بهشتی در تمامی بند‌های استاندارد IWA2: 2007 در سطح نسبتاً مطلوب ارزیابی شد. بهبود وضعیت موجود و استقرار استاندارد بین‌المللی IWA2: 2007 در دانشگاه شهید بهشتی مستلزم آمادگی در زمینه‌های مختلف نظیر آموزش و بهسازی نیروی انسانی، تعهد مدیران و کارکنان و اطلاع‌رسانی مناسب است. 

کلیدواژه‌ها


-     آراسته، حمیدرضا؛ سبحانی‌نژاد، محسن و همایی، رضا (1387). وضعیت دانشگاه‌های شهر تهران در عصر جهانی شدن از دیدگاه دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 50: 47-66.
-     اشرفی، بزرگ و رجبی، علی اکبر (1383). رویکردی نوین به تضمین کیفیت در آموزش عالی (استقرار نظام مدیریت کیفیت در دانشگاه صنعتی شاهرود). مجموعه مقالات همایش توسعه مبتنی بر دانایی.
-     آقاملایی، تیمور؛ زارع، شهرام و عابدینی، صدیقه (1385). شکاف کیفیت خدمات دانشجویی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 6: 78-85.
-     امین بیدختی، علی‌اکبر و عیدی، اکبر (1385). استاندارد‌سازی پیش‌شرط ضروری ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی. مجموعه مقالات اولین کنگره ملی علوم انسانی. تهران: مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
-     بازرگان، عباس (1390). ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.
-     برخه، ووتر وان دن (1386). تشریح عناصر و الزامات مدیریت فرایند آموزش: استاندارد بین‌المللی IWA2: 2004. ترجمه اباصلت خراسانی، تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
-     جعفری‌پور اشکذری، مهدی (1387). بررسی امکان‌سنجی پیاده‌سازی استاندارد بین‌المللی IWA2-2004 در قالب تکنیک SWOT در واحدهای آموزشی با مقیاس بزرگ (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی یزد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
-     خراسانی، اباصلت (1387). طراحی الگوی بررسی کیفیت دانشگاه‌های دولتی ایران براساس مدل‌های رایج کیفیت، دانشنامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
-     خراسانی، اباصلت و ملامحمدی، اعظم (1390). مقایسه کیفیت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شاهرود براساس مدل رایج کیفیت. فصلنامه آموزش ایران، 13: 161-183.
-     رحیمی، حسین؛ محمدی، رضا و هاشمی‌پرست، سیدمقتدی (1384). تضمین کیفیت در آموزش عالی: مفاهیم، اصول، تجربیات. مجموعه مقالات پنجاه و یکمین نشست رؤسا دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی.
-     سازمان بین‌المللی استانداردسازی (1390). استاندارد IWA2: 2007: خطوط راهنما برای استفاده از استانداردISO 9001 در سازمان‌های آموزشی، ترجمه علی نصرت و محمدحسین جعفری، تهران: انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
-     سبحانی‌نژاد، مهدی و افشار، عبدالله (1387). تبیین ماهیت و مؤلفه‌های کیفیت‌سنجی نظام آموزش عالی به منظور شناخت چالش‌ها و طرح پاره‌ای راهکارهای نوآورانه. فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی، 40: 65-82.
-     سلطانی، ایرج (1386). نقش استاندارد IWA2 در بهبود فرآیند آموزش. دو ماهنامه مدیریت، 127 و 128: 15-21.
-     سماوی، حمیده؛ رضایی مقدم، کورش؛ برادران، مسعود (1387). مشتری‌مداری و کاربرد آن در نظام آموزش عالی: مورد آموزش عالی کشاورزی در استان خوزستان. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی،49: 121-143.
-     صلاحی، اسماعیل و شکرالهی، فتانه (1383). استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9000 در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور، نشریه علم و آینده، 8: 100-114.
-     محمدی، رضا (و دیگران) (1391). ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی: مفاهیم، اصول، روش‌ها، معیارها. تهران: انتشارات سازمان سنجش کشور.
-     مدهوشی، مهرداد؛ زالی، محمدرضا و نجیمی، نسیم (1388). تشکیل خانه کیفیت در نظام آموزش عالی (مطالعه موردی مقطع دکتری مدیریت دانشگاه دولتی). فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 51: 121-154.
-     مسیبی، محمد و نیلی احمدآبادی، مجید (1391). امکان‌سنجی اجرای استاندارد IWA2 در دانشگاه‌ها (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی خمینی‌شهر). سومین همایش ملی مشاوره.
-     موخوپادیای، مرمر (1390). مدیریت کیفیت جامع در آموزش. ترجمه فاخته اسحاقی، صدیقه شریعتی، فرشته صادقی، و رضا محمدی، تهران: انتشارات سازمان سنجش کشور.
-   مهرعلیزاده، یدالله (1387). جنبش کیفیت گرایی در آموزش عالی به سوی الگویی جامع از مدیریت کیفیت. مجله آموزش عالی، 3: 60-83.
-     نوری، فیروز (1390). استقرار استاندارد ISO 10015: 1999 در سازمان‌ها و صنایع (استاندارد مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی)، تهران: نشر آذر.
-     وزیرپور کشمیری، مهردخت؛ تفرشی، شکوه و یوسفی، نسرین (1388). ارائه الگوی مناسب مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، 4: 103-93.
-     ولی‌زاده، مجتبی و اکبری، زهرا (1389). نقش مدیریت منابع انسانی در استقرار مدیریت کیفیت جامع. سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری.
-     یزدخواستی، علی؛ رجایی‌پور، سعید و مولوی، حسین (1388). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه‌های دولتی. مجله جامعه‌شناسی کاربردی، 34: 188-175.
 
-     Caraman, I.; Lazar, G.; Bucuroiu, R.; Lungu, O. & Stamate, M. (2008). How IWA2 Helps To Implement A Quality Management System In Bacau University. International Journal for Quality research, 4: 305-308.
-     Cheng, Y. & Lyu, L. (2004). Education Improvement through ISO 9000 Implementation: Experiences in Taiwan, International Journal of Engineering Education, 1: 91-95.
-     Pokorni, S. (2004). Process approach to quality management in education. AARMS, 3: 625–631.
-     Paunescu, C., & Fok, W. (2005). Commitment to quality education services through ISO9000: A Case Study of Romania, 1-5. Retrieved from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERIC ExtSearch_SearchValue_0=ED491518&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED491518.
-     Lazibat, T.; Sutic, I. & Jurcevic, M. (2009). Quality management system at The Faculty of Economics and Business. 31st Annual EAIR Forum in Vilnius, Lithuania.
-     Kasperaviciute, R. (2013). Applicatio of ISO 9001 AND EFQM Excellence Model Within Higher EducationInsttutions: Practical Experiences Analysis. Social Transformations in Contemporary Society, 1: 81-92.
-     Kaziliunas, A. (2010). Success Factors for Quality Management Systems: CertificationBenefits.
-     Sârbu, R.; Ilie, A. G.; Enache, A. C. & Dumitriu, D. (2009). How quality of educational services in higher education assurance, management or excellence?. International Journal for Quality research, 26 (6): 383-392.