بررسی تطبیقی برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته فنّاوری آموزشی ایران با چند کشور منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه اصفهان، مدرس مدعو، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این نوشتار بررسی تطبیقی برنامه درسی تکنولوژی آموزشی کشورهای منتخب با ایران است. برای این مقصود با استفاده از روش توصیفی- مقایسه‌ای، 12 دانشگاه مهم دنیا از نه کشور جهان انتخاب شد و برنامه درسی کارشناسی ارشد آنها با برنامه درسی این رشته در ایران در سه حیطه برنامه درسی، سرفصل‌ها، و رویه و خط‌مشی‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در سه حیطه مذکور بین کشورهای پیشرفته و همچنین بین کشورهای پیشرفته و ایران تفاوت‌ها و شباهت‌هایی وجود دارد. همچنین برخی از نوآوری‌های این رشته در دانشگاه‌های مهم جهان شناسایی گردید. از جمله مهم‌ترین این نوآوری‌ها، تنوع اهداف برنامه درسی، تعدد واحدها و درس‌های اختیاری، داشتن آزمون جامع و حضور دانشجویان در کمیته بازنگری برنامه درسی بود. بر اساس بررسی‌های انجام شده پیشنهادهایی برای برنامه درسی ایران به ویژه در حوزه اهداف، سرفصل‌ها و رویه‌های اجرایی ارائه گردید. 

کلیدواژه‌ها


-     رضایی باقر، سارا، هاشمی مقدم، سید شمس‌الدین و اکبری بورنگ، محمد (1388). بررسی برنامه درسی دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته فنّاوری آموزشی از نظر اعضای هیئت علمی و دانشجویان، مجله‌نامه آموزش عالی، شماره 8، سال دوم: 69-83.
-     فردانش، هاشم (1390). مبانی نظری فنّاوری آموزشی، تهران: انتشارات سمت.
-     فردانش، هاشم (1391). ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته فنّاوری آموزشی، فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، شماره 1، سال اول: 9-31.
 
-     Aesaret, K., Vanderlinde, R., Tondeur, J., Braak, J. V. (2013). The content of educational technology curricula: a cross-curricular state of the art, Education Tech Research Dev, (61):131–151.
-     Azimi, S., & Fazelian, P. (2013). New Trends and Approaches in Instructional Design and Technology, Procedia - Social and Behavioral Sciences, (82): 525 – 528.
-     Boonyeun, P. (2008). Development of curriculum standards for Masters and Doctoral degree programs in educational technology in Thailand, Educational Journal of Thailand, 1 (1): 59- 68.
-     Cox, G. (2010). Sustaining innovations in educational technology: Views of innovators at the University of Cape Town, Proceedings ascilite Sydney,:240-243.
-     Fazelian, P. (2011). Future of Instructional Technology, Procedia - Social and Behavioral Sciences, (30): 2052 – 2056.
-     Garcia, J. H., & Kim, E. (2008). Comparative analysis of higher education of technology in China, Indian, and Mexico as a factor for economic development 2000-2005, Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology, Tampico Mexico.
-     Gudanescu, N. (2010). Using modern technology for improving learning process at different educational levels, Procedia Social and Behavioral Sciences, (2): 5641– 5645.
-     Hamidi, F., Ghorbandordinejad, F., Rezaee, M., & Jafari, M. (2011). A Comparison of the Use of Educational Technology in the Developed/Developing Countries, Procedia Computer Science, (3): 374–377.
-     Hewitt, T. W. (2006). Understanding and shaping curriculum: What we teach and why. Thousand Oaks: Sage Publications.
-     McDonald, J., & Gibbons, A. S. (2009). Technology I, II, and III: criteria for understanding and improving the practice of instructional technology, Education Tech Research Dev, (57): 377-392.
-     Perkmen, S., & Sahin, S. (2013). Who should study instructional technology? Vocational personality approach, British Journal of Educational Technology, 44, (1): 54-65.
-     Raja Hussain, R. M. (2007). E-learning in Higher Education Institutions in Malaysia, Department of Curriculum and Instructional Technology.
-     Rasinen, A. (2003). An analysis of the Technology Education Curriculum of six countries, Journal of Technology Education, 1, (15): 31- 47.
-     Reiser, R. A. (2007) A history of instructional design, Educational Technology Research and Development, 49 (2) 57-67.
-     Souza, K. H., Kamin, C., Sullivan, P. O., Moses, A. M., & Heestand, D. (2008). Organizational models of educational technology in U. S. and Canadian medical schools, Academic Medican, 83 (7): 691-699.
-     Van Den Akker, J., Wang, Q., & Nieveen, N. (2008). Designing a computer support system for multimedia curriculum development in Shanghai, Education Tech Research Dev, (55): 275-295.
-     Vanderlinde, R., Braak, J. V., & Hermans, R. (2009). Educational technology on a turning point: curriculum implementation in Flanders and challenges for schools, Education Tech Research Dev, (57):573–58.
-     Vanderlinde, R., van Braak, J., De Windt, V., Tondeur, J., Hermans, R., & Sinnaeve, I. (2008). Technology curriculum and planning for technology in schools: The Flemish case. TechTrends, 52 (2): 23–26.
-     Vicoria-Torii, C. & Carmen, A. (2013). The Impact of Educational Technology on the Learning Styles of Students, Procedia - Social and Behavioral Sciences, (83): 851 – 855.
-     Voogt, J., & Pelgrum, H. (2006). ICT and curriculum change. Human Technology, (1): 157–175.
-     Yelland, N. (2006). Changing worlds and new curricula in the knowledge era. Educational Media International, (43): 121–131.
-     Yongqian, L., Dongyuan, C., & Xinli, L. (2010). The mechanism for organizing and educational technology in China, British Journal of Educational Technology, 41 (4): 549- 55.
-     Ziguras, C. (2003). Educational technology in transnational higher education in South East Asia: the cultural politics of flexible learning, Educational Technology & Society, 4 (4): 8- 18.