ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

2 دانشیار دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

برنامه‌‌‌های درسی در نظام آموزش عالی نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف آموزش عالی از نظر کمّی و کیفی دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی است. روش تحقیق مورد استفاده، کیفی از نوع پدیدارشناسی است. نمونه‌ها از میان اساتید، دانشجویان و دانش‌آموختگان این رشته در سه دانشگاه تبریز، اراک و علامه طباطبایی با استفاده از روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف، انتخاب شد. روش اصلی جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، مصاحبه عمیق است. نتایج به دست آمده با استفاده از الگوی ون منن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان داد اهداف و سرفصل‌‌های دروس این رشته نیاز به بازنگری دارند و نیز دانشکده‌های علوم تربیتی از نظر امکانات و تجهیزات لازم و نیروی انسانی متخصص برای اجرای اهداف ضعیف هستند. محتوای این رشته از لحاظ منطقی با یکدیگر ارتباط داشته اما از نظر به روز بودن پیشرفت نکرده است و جامعیت لازم را ندارد. و همانطور که از تجربیات دانشجویان بر می‌آید اساتید بیشتر از روش سخنرانی استفاده کرده و از روش‌‌های فعال تدریس کم در کلاس استفاده می‌کنند. 

کلیدواژه‌ها


-      جاویدی کلاته جعفرآبادی، طاهره و عالی، مرضیه (1388). ارزیابی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد و دکترای رشته فلسفه تعلیم و تربیت در نظام آموزش عالی ایران، نهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی: دانشگاه تبریز.
-      خسروی، فروغ؛ جعفری، امرالله و میرشاه­جعفری، ابراهیم (1388). بررسی وضعیت موجود و مطلوب برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی از دیدگاه اساتید دانشگاه­‌های کشور. نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی: دانشگاه تبریز.
-      دلاور، علی (1387). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
-      رضایی­باقر، سارا و صفری، نوش­آفرین (1388). بررسی تطبیقی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی در جهت تدوین یک برنامه مناسب. نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی: دانشگاه تبریز.
-      رضایی­باقر، سارا؛ هاشمی­مقدم، سیدشمس­الدین و اکبری بورنگ، محمد (1388). بررسی برنامه درسی دوره­‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی از نظر اعضای هیئت علمی و دانشجویان. فصلنامه نامه آموزش عالی، سال دوم شماره هشتم، صص 83 -69.
-      شورت، ادموندسی (1387). روش­شناسی مطالعات برنامه­درسی. ترجمه دکتر محمود مهر محمدی و همکاران. تهران انتشارات سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
-      فتحی­آذر، اسکندر (1382). روش­ها و فنون تدریس. انتشارات دانشگاه تبریز.
-      فردانش، هاشم (1387). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها: سمت.
-      کاظم­پور، اسماعیل و غفاری، خلیل (1388). ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده درس مطالعات اجتماعی آموزش متوسط شاخه نظری، با استفاده از مدل سه بعدی روبیتال. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره سوم، صص 108 - 89.
-      واشقانی فراهانی، ماشاءالله (1373). بررسی موانع بهره­گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری از دیدگاه دبیران مدارس راهنمایی شهر اراک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 
-       Barnes, Roy. (2005). Moving touards technology education: factors that facilitated teacher’s implementation of a technology curriculum. Journal of technology education, Vol 17, No 1.
-       Clark, bur ton r (1983). The higher education system. The regents of the University of California.
-       Flinders, davidj & Thornton, Stephen j. (1997). The curriculum studies reader. Routledge. Inc.
-       Gary, Michael & Daugherty, Michael. (2004). Factors that influence students to enroll in technology education programs. Journal of technology education. Vol 15, no 2.
-       Golafshani, nahid. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research, the qualitative report, volume 8, number 4. pp 597-607.
-       Grant rose. (2005). A phenomenological investigation into lecturers’understanding of themselves as assessors at rhode university, Rhodes university graham stwn, education department.
-       Howell, Kenneth w &nolet, victor. (2000). Curriculum – based evaluation. Wads worth. Adivishon of Thomson.
-       Keeley, page. (2005). Science curriculum topic study. Corwin press.
-       Longino, joseph mutagirwa. (2008). Evaluation of implementation of technology. Faculty of technology management.
-       Neary, Mary. (2002). Curriculum studies in post – compulsory and adult education. Nelson Thornes LTD.
-       Pallud, Jessie & foretnoire (2009). The application of a phenomenological framework to assess user experience with museum technologies, 17th European conference on information systems.
-       Tunc, ferda. (2010). Evaluation of an English language teaching program at a public university using cipp model, the department of education sciences.
-       Unruh, glenys g. unruh Adolph. (1984). Curriculum development. mc cutchan publishing corporation all rights reserved.