ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی از انجام این پژوهش، اجرای الگوی ارزیابی درونی جهت آشکار نمودن نقاط قوت و ضعف گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می‌باشد. پژوهش از نوع کاربردی و در آن از روش تحقیق توصیفی - پیمایشی استفاده شده است. به منظور گردآوری اطلاعات لازم در مورد گروه آموزشی مدیریت بازرگانی پرسشنامه‌هایی در اختیار چهار زیر جامعه آماری مورد مطالعه شامل: پرسشنامه مدیران گروه (طی دو دوره)، هیئت علمی، دانشجویان و دانش‌آموختگان قرار گرفت و برای تعیین اهداف گروه به دلیل کم بودن تعداد اعضای هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی (6 نفر)، از مصاحبه همراه با سئوالات استفاده شد.
نتایج نشان داد از هفت عامل فوق، عوامل جایگاه سازمانی و مدیریت گروه، هیئت علمی، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی، دانش‌آموختگان گروه در «سطح مطلوب» ارزیابی شدند. سه عامل دیگر یعنی دانشجویان، راهبردهای یاددهی- یادگیری و دوره‌های آموزشی و برنامه‌های درسی در «سطح نسبتاً مطلوب» قرار گرفتند. همچنین هر سه دسته عوامل درونداد، فرایند و برونداد گروه آموزشی مدیریت بازرگانی نیز در «سطح مطلوب» ارزیابی شدند در نتیجه، وضعیت کلی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در «سطح مطلوب» ارزیابی گردید

کلیدواژه‌ها


-     بازرگان، عباس (1383). ارزشیابی آموزشی. تهران انتشارات سمت.
-     توفیقی، جعفر (آبان، 1386). ضرورت ارتقاء کیفیت در آموزش عالیایران. سومین همایش سالانه ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی.
-     حجازی، سیدیوسف (1378). دانشگاه تهران گروه ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی.
-     حجازی، سیدیوسف (1386). برنامه‌ریزی ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران: مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران. الزامات کیفیتمرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران.
-     سیدجوادین سیدرضا (1384). مبانی سازمان و مدیریت. انتشارات نگاه دانش.
-     عزیزی، زهره (1387). ارزیابی درونی کیفیت در گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران: فرایند نتایج و دستاوردها، نامه آموزش عالی، شماره 1.
-     فرخ‌نژاد، خدانظر (1386). ارزیابی درونی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای به‌سازی و ارتقای کیفیت گروه‌های آموزشی. مجموعه مقالات دومین همایش ارزیابی درونی برای ارتقای کیفیت دانشگاهی.
-     محمدی، رضا (1381). ارزیابی درونی کیفیت گروه‌های ریاضی (محض- کاربردی) دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر عباس بازرگان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
-     محمدی، رضا (1384). راهنمای عملی انجام ارزیابی درونی در نظام آموزش عالی ایران: تجارب ملی و بین‌المللی، سازمان سنجش آموزش کشور.
-     مقدس پور، هنگامه (1383). ارزیابی درونی کیفیت در گروه آموزشی حسابداری دانشگاه تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر عباس بازرگان، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
-     یادگارزاده، غلامرضا (1381). ارزیابی درونی کیفیت دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر خدایار ابیلی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
 
-     Tovar, E. (2001). A practical case for the self- Evaluation Management of a European Computer Science school Education. Conference in University of Madred.
-     Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28, 563-575.