طراحی اهداف و محتوای چند درس اختیاری در فناوری نانو در مقطع کارشنا‌سی برای دانشکده های فنی- مهندسی و علوم پایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

 هدفپژوهش حاضر طراحی اهداف و محتوای چند درس اختیاری درباره فناوری نانو  در مقطع کارشنا‌سی برای دانشجویان فنی- مهندسی و علوم پایه بود. نوع تحقیق، کاربردی، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد  فعال در حوزه نانوفناوری در سال 93-1392 بودند که 202 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند و داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار گردآوری، فرم نظرسنجی محقق‌ساخته‌ بود که روایی محتوایی آن با استفاده از نظرات ده نفر از اساتید و متخصصان حوزه نانو بررسی شد و در پایان 34 هدف و 142 موضوع به‌عنوان سؤالات اصلی فرم نظرسنجی انتخاب شد. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 98/0 بدست آمد. داده‌ها با آزمون‌‌های ناپارامتری رتبه‌ای علامت‌دار ویلککسون، نمونه‌های مستقل کروس- کالوالیس و نسبت دوجمله‌ای، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد اهداف طراحی شده مهم و ضروری هستند و محتواها با اهداف مربوط، تطا‌بق دارند.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. اگرتون، ری (2005). اصول فیزیکی میکروسکوپی الکترونی؛ ترجمه محمدرضا اطمینان‌فر و محمود علی اف خضرایی، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
  2. پول، چارلز پی. و اونسز، فرانک جی. (1390). مقدمه‌ای بر نانو فناوری؛ ترجمه نیما تقوی نیا. تهران: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه شریف.
  3. سجادی، کبری (1390). طراحی اهداف و محتوای آموزشی برنامه درسی نانوفناوری برای دوره کارشناسی شیمی و فیزیک. پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش شیمی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
  4. سیم‌چی، عبدالرضا (1387). آشنایی با نانو ذرات. مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
  5. صلواتی نیاسری، مسعود و زینب فرشته (1388). نانو شیمی. ویرایش دوم. تهران: انتشارات سخنوران.
  6. فعال پارسا، علی (1386).  فناوری نانو چیست. مشهد: بین ا‌لنهرین.
  7. مایر، ارنست؛ هیوگ، هانس یوزف،و بنویتس، رولاند (1962). میکروسکوپ پروبی روبشی؛ ترجمه علیرضا ذوالفقاری (و دیگران). تهران: انتشارات پیک نور.
  8. ملکی، حسن (1384). برنامه‌ریزی درسی: راهنمای عمل (ویرایش هفتم). مشهد: انتشارات پیام اندیشه.
  9. نهاد ریاست جمهوری؛ ستاد ویژه فناوری نانو، http://edu.nano.ir، تاریخ دسترسی بهمن ماه 1392.

  10. وبگاه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو؛ باشگاه نانو (1391). مجموعه مقالات سایت باشگاه نانو. تهران: انتشارات کوچک آموز.

  1. Barakat, N. & Jiao. (2011). Nanotechnology Integration to enhance Undergraduate Engineering Education.1st World Engineering Education Flash Week (WEE2011), (pp. 623-630). September 27-30, 2011, Lisbon, Portugal.
  2. Chen, T. L.; Liu, Y. L.; Yueh, H. P. & Sheen, H. J. (2010). Identifying the Threshold Concept of Learning Nano-Science and Nano-Technology in Material Engineering by Curriculum Map. International Journal of Technology and Engineering Education, 7 (3), 25-32.
  3. Choudhury, J.; Rawat, K.; Seetharaman, G. & Massiha, G. (2003). Initiating a program in nanotechnology through a structured curriculum.International Conference on MicroelectronicsSystems Education, (pp. 104-105). 1-2 June 2003, Anaheim, California.
  4. http://www.nece.ctc.pucrio.br/blog5/file.axd?file=2012%2F4%2FIJEE_paper_2011.pdf, accessed June 23, 2013.
  5. Leeds University, www.engineering.leeds.ac.uk/undergraduate/nanotechnology. , accessed June, 22, 2013.
  6. Lyshevski, S. E. et al (2006). Multidisciplinary undergraduate Nano-science, Engineering and Technology Coursein Nanotechnology, IEEE-NANO 2006 Sixth IEEE Conference,(pp. 399-402). 17-20 June, 2006, Ohio, USA.
  7. Mendelson, M.; Kuleck, G.; Sanny, J.; Bulman, J.; Roe, J.; RafiqNoorani, N. & Stupar, J. (2004). Teaching and Evaluating a New Nanotechnology Undergraduate Course, Proceedings of the 2004 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition .Session 1464, (pp. 1-8).
  8. Uddin, M. & Chowdhury, A. R. (2001). Integration of nanotechnology into the undergraduate engineering curriculum. International Conference on Engineering Education, 8, 6-9.
  9. Waldron, A. M.; Spencer, D. & Batt, C. A. (2006). The current state of public understanding of nanotechnology. Journal of Nanoparticle Research, 8 (5) 569-575.
  10. Wansom, S.; Mason, T. O., Hersam, M. C., Drane, D., Light, G., Cormia, R., & Bodner, G. (2009). A rubric for post-secondary degree programs in nanoscience and nanotechnology. International Journal of Engineering Education25 (3), 615.