میزان اتّکاپذیری نمره‌های ارزیابی دانشجویان کارشناسی از عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش، برآورد میزان اتّکاپذیری نمره‌های ارزیابی دانشجویان کارشناسی از عملکرد آموزشی استادان در چهارچوب نظریه تعمیم‌پذیری بود. برای این منظور، اطلاعات ارزیابی عملکرد استادان که در نیم‌سال اوّل سال تحصیلی 94-1393 در پایگاه سامانه آموزشی دانشگاه علّامه طباطبائی ثبت شده بود به عنوان جامعه آماری، تعریف شد. سپس به صورت تصادفی چند مرحله‌ای، نمره‌های ارزیابی عملکرد آموزشی دوازده استاد به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از یک طرح دو وجهی آشیان شده، تحلیل شد تا ضریب اتّکاپذیری داده‌ها برآورد شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که اتّکا‌پذیری نظر دانشجویان نسبت به عملکرد آموزشی استاد در همه گروه‌های آموزشی برابر نیست. همچنین میانگین نمره‌های ارزیابی، هشت استاد از بین دوازده استاد مورد مطالعه، به این علّت که ضریب اتّکاپذیری آنها کمتر از میزان مورد انتظار است نباید مبنای تصمیم‌گیری قرار بگیرد. بر اساس نتایج پیشنهاد می‌شود که پیش از به‌کارگیری نظرات دانشجویان در ارتقاء یا تمدید قرارداد استادان مدعو یا پیمانی، ابتدا ضریب اتکا‌پذیری نظرات دانشجویان برآورد شود و چنانچه ضریب اتکا‌پذیری، کمتر از میزان قابل قبول به‌دست آمد، نظر آنان مبنای تصمیم‌گیری قرار نگیرد.

کلیدواژه‌ها


بیگدلی، ایمان‌الله (1379). بررسی اعتبار پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از اساتید. فصلنامه روانشناسی، 16 (4)، 405- 416.
رئوفی، شهین؛ شیخیان، علی؛ ابراهیم‌زاده، فرزاد؛ طراحی، محمد جواد و احمدی، پروانه (1389). طراحی فرم جدید ارزیابی کیفیت تدریس نظری اساتید بر اساس دیدگاه­های ذینفعان و اصول شش گانه دانش پژوهی کلاسیک. فصلنامه پزشکی هرمزگان،  14(3)،167-176.
امینی، میترا و هنردار، مرضیه (1387). ارزیابی استاد از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 9 (3)، 171-177.
امدادی، شهره؛ امانی، فیروز؛ سلطانیان، علیرضا؛ ایمنی، بهزاد؛ مقصود، امیرحسین؛ شجاعی، ستاره و دیگران (1392). مطالعه روایی و پایایی فرم ارزیابی استاد توسط دانشجو در درس تئوری و برخی عوامل مؤثر بر ارزیابی دانشجو. فصلنامه گام­های توسعه در آموزش پزشکی، 10 (1)،87-94.
باستانی، پیوند؛ روح‌اللهی، نیره‌سادات و طاهرنژاد، علی (1393). بررسی روایی و پایایی فرم­های ارزیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران. دو فصلنامه آموزش پزشکی، 3 (1)، 7-14.
عبداللهی، حسین (1392). تحلیل سازوکار ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی: مطالعه موردی دانشگاه علامه طباطبائی. فصلنامه مطالعات و ارزیابی آموزشی، 3 (3)، 101-126.
دهقانی، مسعود و نخعی، نوذر (1391). ارزیابی استاد توسط دانشجو: مروری بر نقدها. فصلنامه گام­های توسعه در آموزش پزشکی، 9 (2)، 102-109.
 
Barnes, L. L. B., & Barnes, M. W. (1993). Academic discipline and generalizability of student evaluations of instruction. Research in Higher Education, 34 (2), 135-149.
Brennan, R. L. (2011). Generalizability­ Theory and classical test theory.Applied Measurement in Education, 24, 1–21.
Brennan, R. L. (2001a). Generalizability Theory. New York: Springer-Verlag.
Brennan, R. L. (2001b). Manual for urGENOVA.  Iowa City, IA: Iowa Testing Programs, University of Iowa.
Cardinet, J., Johnson, S., & Pini, G. (2010). Applying generalizability theory using EduG. New York, NY: Routledge.
Cronbach, L. J., Gleser, G. C., Nanda, H., & Rajaratnam, N. (1972). The dependability of behavioral measurements: Theory of generalizability for scores and profiles. New York: Wiley.
Cronbach, L. J., Raj aratnam, N., & Gleser, G. C. (1963). Theory of generalizability: A liberalization­ of reliability theory. British Journal of Statistical Psychology, 16, 137-163.
Ibrahim, A. M. (2011). Using generalizability theory to estimate the relative effect of class size and number of items on the dependability of student ratings of instruction. Psychological reports, 109 (1), 252-258.
Kane, M. T., Gillmore, G. M., & Crooks, T. J. (1976). Student evaluations of teaching: The generalizability of class means. Journal of Educational Measurement, 13, 171-183.
Keeley, J., Furr, R. M., & Buskist, W. (2010). Differentiating psychology student's perceptions of teachers using the teacher behavior checklist. Journal of Teaching of Psychology, 37, 16–20.
Morgeson, F. P., Campion, M. A. (2000). Accuracy in job analysis: toward an inference-based model. Journal of Organizational Behavior, 21, 819-827.
Shavelson, R. J., & Webb, N. M. (1991). Generalizability Theory: A Primer: A Primer (Vol. 1). Sage Publications.
Shavelson,R.J .,Webb,N.M .,Rowley.G.L.(1989). Generalizability Theory. American Psychological Association, 44(6), 922-932.
Sun, A., Valiga, M. J., & Gao, X. (1997). Using generalizability theory to assess the reliability of student ratings of academic advising. The Journal of experimental education, 65 (4), 367-379.
VanLeeuwen, D.M., Dormody, T.J., Seevers, B.S.)1999). Assessing the Reliability of Student Evaluations of Teaching (SETS) with Generalizability Theory. Journal of Agricultural Education, 40 (4), 1-9.