تحلیلی بر وضعیت عنصر تعامل دانشجو- استاد در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی آموزش از دور و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشگاه پیام نور

3 استاد دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی وضعیت تعامل دانشجو-استاد در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران است. جامعة آماری پژوهش شامل همة دانشجویان و استادان مراکز آموزش عالی الکترونیکی ایران در سال تحصیلی 94-1393 بوده است. از این تعداد 620 نفر به‌عنوان نمونة آماری تعیین و به روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند و داده‌های تحقیق جمع‌آوری شد. روش تحقیق از لحاظ روش جمع‌آوری داده‌ها، پیمایشی و از لحاظ ماهیت، توصیفی از نوع ارزشیابی است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده است. اعتبار پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ و هم بر اساس ضریب همبستگی درونی با استفاده از نرم‌افزار ایموس و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری تأییدی، تأیید شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت تعامل دانشجو – استاد در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران به‌طور معنی‌داری نامطلوب است. همچنین نتایج تحلیلی وضعیت این نوع تعامل نشانگر تفاوت معنادار وضعیت تعامل دانشجو– استاد، در زیر گروه‌های مختلف و برحسب متغیرهای دانشگاه و گروه تحصیلی بود، اما برحسب متغیر جنسیت بین زیر گروه‌ها تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


 آندرسون، تری و الومی، فتی (1385). یادگیری الکترونیکی از تئوری تا عمل؛ ترجمه بی‌بی عشرت زمانی و سید امین زمانی، تهران: انتشارات مدارس هوشمند.
ابراهیم‌زاده، عیسی؛ زندی، بهمن؛ علی‌پور، احمد؛ احمد، حسین و یزدانی، فریدون (1389). انواع یادگیری الکترونیکی و شکل‌های مختلف تعامل در آن، مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا)، 1 (1).
احمدیان، مینا (1393). چگونگی تعامل استادان در محیط‌های آموزش بالینی از دید دانشجویان پزشکی، فصلنامه اخلاق پزشکی، 8 (29)، 11-37.
اکبری بورنگ، محمد؛ جعفری ثانی، حسین؛ آهنچیان، محمدرضا و کارشکی، حسین (1391). ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران بر اساس جهت‌گیری‌های برنامة درسی و تجربة مدرسان، فصلنامة پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 66، 75-97.
جعفرزاده، محمدرحیم (1394). طراحی الگوی مفهومی جهت ارزیابی تعامل در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران. رساله دکتری، دانشگاه پیام نور تهران.
حکیم‌زاده، رضوان و بافنده، نازیلا (1393). ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی: رشتة آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 7 (4)، 257-264.
زارعی زوارکی، اسماعیل و سیدی نظرلو، سیدطاهر (1392). سنجش میزان تعامل در برنامة درسی الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 4 (11)، 147-163.
رضایی، محمد‌هاشم و پاک‌سرشت، محمدجعفر (1387). تأثیر دیدگاه‌های معرفت‌شناسی بر فعالیت‌های یاددهی ـ یادگیری در نظام آموزش باز و از راه دور. فصلنامة اندیشه‌های نوین تربیتی، 4 (4)، 9 ـ 36.
ظهوری، قاسم (1387). کاربرد روش‌های تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت، تهران: میر.
مؤسسة پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (1394).
مؤسسة پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (1390).
 
-Arbaugh, T. J. B. & Duray, R. (2002). Technological and structural characteristics, student learning and satisfaction with web-based courses, Management learning, 33 (3), 331-347.
Comerchero, M. (2006). What is E-learning? In Pamela Berman(Ed), E-learning concepts and techniques, USA: Bloomsburg University of Pennsylvania’s, Department of Instructional Technology.
Hanna, D.; Glowacki-Dudka, M. & Conceição-Runlee, S. (2000). 147 practical tips for teaching online roups. Essentials of web-based education. Madison: Atwood Publishing.
Haughey, M. & Muirhead, W. (2004). Managing Virtual school: The Canadian Experience. Development and Management of Virtual schools: Issuse and Trends. Idea Group publishing. USA.
Gilbert, L. & Moore, D. R. (1998). Building interactivity in web courses: Tools for social and instructional interaction. Educational Technology, 38 (3), 29-35.
Gosmire, Doreen; Morrison, Marcia; Van Osdel, Goanne (2009). Perceptions of Interactions in Online Courses, Merlot journal of online learning and Teaching, Available at: www.jolt.merlot.org
Liang, M. Y. & Bonk, C. J. (2009). Interaction in blended EFL learning: Principles and practices. International Journal of Instructional Technology & Distance Learning, 6 (1), 3–15. Retrieved from http://www.itdl.org/journal/jan_09/article01.htm
Masoumi, D. (2010). E-learning in Iran-I a breakthrough to ICT-based initiatives in an educational system, University of Gothenburg.pp:229- 250. In: Demiray.
Miller, G. (2008). Associations between learner interaction patterns and performance in a Web CT course. [Abstract] NACTA Journal, 52 (2), 92, The poster was presented at the Annual Conference of the North American Colleges and Teachers of Agriculture in Logan, Utah
Newman, Adam (2003). Measuring Successin Web –based Distance Learning. ECAR Research study.Vol. 4 (online) available at www.educause.edu/ecar.
Pyati, A. K. (2005). WSIS: Whose vision of an information society? First Monday, 10 (5).
Reisetter, Marcy & Greg, Boris (2004). What Works: Student Pereeptions of Effective lements in Online Learning, Quarterly Review of Distance Education.
Shih, T. K. & Hung, J. C. (2007). Future Directions in Distance Learning and Communication Technologies. Idea Group Publishing, pp: 236-237.
Sabry, Khaled & Lynne, Baldwin (2003). Web-Based Learning Interaction and Learning Styles, British Journal of Educational Technology, pp: 443-454.
Stanley, T. (2013). The 5 Interactions of a Robust Blended Learning Model. [Online]. Retrieved Juni 2014 from: http://www.teachthought.com/blended-learning-2/the-5-interactions-of-a-robust-blended-learning-model.
Wang, M.; Jia, H.; Ran, W.; Yang, S. J. H.; Liao, J. & Chiu, D. K. W. (2011). Design of a performance -oriented workplace e-learning system using ontology. Expert Systems with Applications. 38: 3372–3382.
Wagner, N.; Hassanein, K. & Head, M. (2008). Who is responsible for E-Learning success in higher Education? A stakeholders' analysis. Educational Technology & Society, 11 (3), 26-36.