نگرش و میزان ارتکاب دانش‌آموزان به تقلب و پیش‌بینی‌پذیری نگرش دانش‌آموزان به تقلب بر اساس برنامه درسی اجرا شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مطالعات برنامه درسی ـ دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف مطالعه، بررسی نگرش و میزان ارتکاب دانش­آموزان به تقلب و نقش مؤلفه­های برنامه درسی اجرا شده در آن بود. روش پژوهش، همبستگی و جامعه پژوهش، دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهرستان مه‌ولات (خراسان رضوی) در سال 1392 بود. نمونه برابر با 153 نفر و شیوه انتخاب تصادفی خوشه‌ای بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های محقق­ساخته نگرش به تقلب، محیط­ آموزشی راف و همکاران (1997) و ارزشیابی ادراک شده الخروصی (2009) بود. پایایی و روایی ابزارها از میزان مطلوبی برای استفاده برخوردار بود. نتایج نشان داد که (9/3) درصد دانش­آموزان اصلاً مرتکب تقلب نشده و (9/35) درصد تقلب همیشگی داشته‌اند. میان نمره نگرش به تقلب و ارتکاب به آن 88/0 همبستگی و میان ادراک مثبت فراگیران از مؤلفه‌های تدریس، معلم، فضای­ یادگیری، خودکارآمدی تحصیلی و ارزشیابی تبحری با نگرش به تقلب همبستگی منفی وجود دارد. نتایج رگرسیون هم‌زمان نشان داد که متغیرهای پیش­بین می‌توانند به‌صورت ترکیبی 86 درصد از تغییرات متغیر نگرش به تقلب را تبیین کنند و دو متغیر ارزشیابی تبحری­محور و عملکردی­محور می­توانند نگرش مثبت به تقلب را پیش­بینی کنند. تکوین فنی برنامه درسی و بازنگری در اجرای برنامه درسی از ضرورت­های نظام آموزشی در جهت پرورش صداقت و پرهیز از تقلب دانش­آموزان قلمداد شده است.

کلیدواژه‌ها


اژه­ای، جواد؛ شهابی، روح‌الله و علی‌بازی، هوشنگ (1390). رابطه ویژگی‌های شخصیت با خودگزارش­دهی تقلب تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی. مجله روان‌شناسی 60، 15 (5)، 412 -424.
ترک‌زاده، جعفر و محترم، معصومه (1391). پیش‌بینی تعهد سازمانی دانشجویان بر اساس ادراک آنها از جو آموزشی دانشگاه شیراز. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 4 (2)، 123 – 154.
خامسان، احمد و امیری، محمداصغر (1390). بررسی تقلب تحصیلی در میان دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 6 (1)، 53 – 61.
سالاری، مریم (1390). رابطه فرزندپروری و ارزشیابی کلاسی ادراک شده با گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
طالب‌زاده نوبریان، محسن و فتحی ­واجارگاه، کوروش (1382). مباحث تخصصی برنامه‌ریزی درسی. تهران: آییژ.
فتحی واجارگاه، کوروش (1392). برنامه درسی چیست؟ تهران: مهربان نشر.
فعلی، سعید؛ صفرپور، سعید و رسولی آذر، سلیمان (1393). عوامل مؤثر بر تقلب دانشجویان در آزمون‌های دانشگاهی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، (1) 21، 55 – 77.
قلی‌زاده، آذر؛ قنبری‌طلب، محمد و قنبری، علی (1391). بررسی تأثیر انواع ارزشیابی بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی دانش‌آموزان شهرستان لردگان. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی،  2 (5)، 82 – 94.
مهرمحمدی، محمود (1374). "بررسی ارتباط میان تربیت فرهنگی، الگوهای نوین تدریس و خلاقیت". نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت. 4، 26.
مهرمحمدی، محمود (1380). برنامه‌ درسی. علوم تربیتی ماهیت و قلمرو آن. تهران: سمت.
نلر، جورج فردریک (1387). آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش؛ ترجمه فریدون بازرگان. تهران: سمت.
وزارت آموزش و پرورش (1371). گزارش پایانی کارگاه منطقه­ای یونسکو در خصوص اتخاذ راهبردهایی برای آموزش ارزش­ها در غالب عناوین علوم و تکنولوژی. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش.
 
Alkharusi, H. (2009). Classroom Assessment Environment, Self-efficacy, and Mastery Goal Orientation: a Causal Model. Proceedings of the 2nd International Conference of Teaching and Learning (ICTL 2009) INTI University College, Malaysia. 1-14.
Alkharusi, H. (2010). A Multilevel linear model of teachers assssment practices and students' perception of the classroom assessment environment. Procedia Social and Behavioral Sciences, (5), 5-11
Anderman, E; Griesingr, T. & Westerfield, G. (1998). Motivation and cheating during adolescence. Journal of educational Psychology, 90, 84-93.
-Andermana, E. & Midgley, C. (2004). Changes in self-reported academic cheating across the transition from middle school to high school, Contemporary Educational Psychology, 29, 499–517.
Anderman, E. M., & Murdock, T. (2007) Psychology of academic cheating. San Diego, CA: Elsevier.
Ary, D. Jacob & Razavieh, A. (2009). Introduction to research in education. (8th Ed). New york: Cengage learning.
Baird, J. S. (1980) Current trends in college cheating. Psychology in the Schools, 17, 515-522.
Barnett, D. C., & Dalton, J. C. (1981). Why college students cheat. Journal of College Student Personnel, 22, 545-551.
Baxter, P. E. & Boblin, S. L. (2007). The moral development of baccalaureate nursing students: Understanding unethical behavior in classroom and clinical settings. Journal of Nursing Education, 46, 20−27
Buckley, M. R.; Wiese, D. S. & Harvey, M. G. (1998). An investigationinto the dimensions of unethical behavior. Journal of Education for Business, 73, 284−291.
Davic. S. F.; Drinan. P. F. & Gallant. T. B. (2009). Cheating in School: What We Know and What We Can Do. Oxford: Wiley- Blackwell.
DeAndrea, D.; Carpenter, C.; Shulman, H. & Levine,T. (2009). The relationship between cheating behavior and sensation-seeking; Personality and Individual Differences, 47, 944–947.
Evans E. D. & Craig D. (1990). Teacher and Student Perceptions of Academic Cheating in Middle and Senior High Schools. The Journal of Educational Research, 84, 44-52.
Farnese, M. L; Tramontano, C; Fida, R. & Paciello, M. (2011). Cheating Behaviors in Academic Context: Does Academic Moral Disengagement Matter? Journal of Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29, 356 – 365.
Faucher, D. & Caves, C. (2009). Academic dishonesty: Innovative cheating techniques and the detection and prevention of them; Teaching and Learning in Nursing, 4, 37–41.
Finn, K. V. & Frone, M. R. (2004). Academic performance and cheating: Moderating role of school identification and self-efficacy. Journal of Educational Research, 97, 115–122.
Fontana, J. (2009). Nursing faculty experiences of students' academic dishonesty. Journal of Nursing Education, 48 (4), 181-185.
Gallant, T. & Drinan, P. (2006): Organizational theory and student cheating: Explanation, responses, and strategies. Journal of Higher Education, 839-860.
Graham, M. A.; Monday, J.; O’Brien, K. & Steffen, S. (1994). Cheating at small colleges: An examination of student and faculty attitudes and behaviors. Journal of College Student Development, 35, 255–260.
Ismail, S. & Yussof, S. H. (2016). Cheating behavior among accounting students: some Malaysian evidence. Accounting Research Journal, 29 (1), 20-33.
Kafai, Y. B. & Fields, D. A. (2009). Cheating in virtual worlds: transgressive designs for learning. On the Horizon, 17 (1), 12-20.
Krawczyk, M. (2012). Sex, morals and exam cheating, University of Warsaw Faculty of Economic Sciences, 1-10.
Livingstone, Ian D.; And Others (1986). Second International Mathematics Study. Perceptions of the Intended and Implemented Mathematics Curriculum. International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Hamburg (West Germany); New Zealand Council for Educational Research, Wellington. Illinois Univ., Urbana. Coll. of Education.
McCabe, D. L. & Trevino, L. K. (1997). Individual and contextual influences on academic dishonesty: A multi-campus investigation. Research in Higher Education, 38, 379-396.

Mccabe, D. L. & Derinan, P. (1999). Toward a Culture of Academic Integrity. Journal of Higher Education, 46 (8).

McCabe, D. L.; Trevino, L. K. & Butterfield, K. D., (2001). Cheating in academic institutions: a decade of research. Ethics & Behavior, 11 (3), 219–232.
McCabe, D. L. (2005). Cheating among college and university students: A North American perspective. International Journal of Education, 16 (1), 217-224.
Malinowski, C. I., & Smith, C. P. (1985). Moral reasoning and moral conduct: An investigation prompted by Kohlberg’s theory. Journal of Personality and Social Psychology, 49, 1016–1027.
Moeck, P. G. (2002). Academic dishonesty: Cheating among community college students. Community College Journal of Research and Practice, 26, 479-491
Murdock, T.; Hale, N. & Weber, M. (2001). Predictors of Cheating among Early Adolescents: Academic and Social Motivations. Contemporary Educational Psychology, 26, 96–115.
Nonis, S. & Swift, C. O. (2001). An examination of the relationship between academic dishonesty and workplace dishonesty: a multi-campus investigation. Journal of Education for Business, (2), 69–77.
Sierra, J. J. & Hyman, M. R. (2008). Ethical antecedents of cheating intentions: Evidence of mediation. Journal of Academic Ethics, 6, 51-66.
Tontuş, H. O. (2010). DREEM; dreams of the educational environment as its effect on education result of 11 Medical Faculties of Turkey. Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi, 27, 104-108.
Wilkerson, J. (2009). Staff and student perceptions of plagiarism and cheating. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 20 (2), 98-105. Retrieved from http: //www. isetl.org/ijtlhe/ ISSN 1812-9129.
Whitley, B. E. (1998). Factors associated with cheating among college students: A review. Research in Higher Education, 39, 235–274.