نقش اهداف پیشرفت در پیش‌بینی مؤلفه‌های خودتنظیمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشکده روان‌شناسی و علوم ‌تربیتی دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اهداف پیشرفت با راهبردهای خودتنظیمی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی انجام شد. به این منظور 200 نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی به‌­عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه­گیری، روش خوشه­ای تک‌نمونه­ای بود. روش پژوهش، همبستگی و به‌­طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. در این پژوهش از دو پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی پنتریچ و دی گروت (1990) و پرسشنامه جهت­گیری هدفی میدگلی (1998) با طیف پنج‌گزینه­ای لیکرت آماده شد. پایایی پرسشنامه خودتنظیمی 95/. و پرسشنامه جهت­گیری هدفی میدگلی 87/. بود. روایی محتوایی پرسشنامه­ها با نظر تعدادی از صاحب‌نظران و متخصصان مدیریت و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عامل تأییدی، تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که جهت­گیری هدفی تأثیر مثبت، مستقیم و معنی‌داری بر راهبردهای خودتنظیمی دانشجویان دارد و می­تواند نقش مؤثری در افزایش خودتنظیمی داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


جوکار، بهرام (1384). بررسی رابطه هدف­گرایی و خودتنظیمی در دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 4، 56-71.
خادمی، محسن و نوشادی، ناصر (1385). بررسی رابطه جهت­گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش­آموزان دوره پیش‌دانشگاهی شهر شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 49، 63-79.
عطاردی، مصطفی و کارشکی، حسین (1392). نقش ابعاد کمال‌گرایی و جهت­گیری هدف در پیش‌بینی خودتنظیمی دانشجویان. دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، 4 (2)، 101-109.
کارشکی، حسین (1387). نقش اهداف پیشرفت در مؤلفه‌های یادگیری خودتنظیمی. تازه­های علوم شناختی، 21، 3 – 13.
کجباف، محمدباقر؛ مولوی، حمید و شیرازی تهرانی، علی (1382). رابطه باورهای انگیزشی، راهبردهای خودتنظیمی با عملکرد خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی. شماره 5، 27-33.
کرامتی، انسی؛ شهامت ده‌سرخ، فاطمه و خسروی، حسین (1390). بررسی رابطه محیط اجتماعی (جو مدرسه) و میزان خودتنظیمی در دانش‌آموزان دبیرستانی. فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، 6 (23)، 133 – 153.
محسن­پور، مریم؛ حجازی، الهه و کیامنش، علیرضا (1385). نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری تحصیلی در درس ریاضی دانش­آموزان سال سوم متوسطه تهران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 5 (16)، 9 – 35.
محمدی درویش بقال، ناهید؛ حاتمی، حمیدرضا؛ اسدزاده، حسن و احدی، حسن (1392). بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر باورهای انگیزشی (انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی، اضطراب آزمون) دانش‌آموزان دبیرستان. روان‌شناسی تربیتی، 9 (27)، 49 – 66.
مشتاق، سعید (1392). پیش­بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس جهت­گیری هدف پیشرفت. فصلنامه راهبردهای آموزش، 5 (2)، 89 – 94.
وفا، شیما؛ ابراهیمی قوام، صغرا و اسدزاده، حسن (1393). رابطه بین باورهای خودکارآمدی معلم و ادراک دانش­آموز از جو کلاس با راهبردهای خودتنظیمی یادگیری دانش­آموزان و مقایسه آن در دانش­آموزان دختر پایه اول متوسطه مدارس تیزهوشان و عادی شهر تهران. فصلنامه افراد استثنایی، 3 (14)، 1- 23.
 
Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of educational psychology, 84 (3), 261.‏
Back, L.; Bennett, A.; Edles, L. D.; Gibson, M. & Inglis, D. (2012). Cultural sociology: an introduction. John Wiley & Sons.‏
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Asian journal of social Psychology, 2 (1), 21-41.‏
Bernacki, M. L.; Byrnes, J. P. & Cromley, J. G. (2012). The effects of achievement goals and self-regulated learning behaviors on reading comprehension in technology-enhanced learning environments. Contemporary Educational Psychology, 37 (2), 148-161.‏
Daniel, G. R.; Wang, C. & Berthelsen, D. (2016). Early school-based parent involvement, children’s self-regulated learning and academic achievement: An Australian longitudinal study. Early Childhood Research Quarterly, 36, 168-177.‏
De Clercq, M.; Galand, B. & Frenay, M. (2013). Chicken or the egg: Longitudinal analysis of the causal dilemma between goal orientation, self-regulation and cognitive processing strategies in higher education. Studies in educational evaluation, 39(1), 4-13.‏
Dierendonck, D. & van der Gaast, E. (2013). Goal orientation, academic competences and early career success. Career Development International, 18 (7), 694-711.‏
Dweck, C. S. (2000). Self-theories: Their role in motivation, personality, and development. Psychology Press.‏
Dweck, C. S. (2010). Self-theories: Their role in motivation, personality and development. Philadelphia: Psychology Press.
Dweck, C. S. & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological review, 95(2), 256.‏
Elliot A, McGregor H, (2001).Achievement goals framework. J Personal Soc Psychol. 80 (3): 501-19.
Elliot, A. J. (2009). A 2 x 2achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 501-519.
Elliot, A. J. (2010). Integrating the “classic” and “contemporary” approaches to achievement motivation: A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. In P. Pintrich & M. Maehr (Eds.) Advances in motivation and achievement (pp.243–279). Greenwich, CT: JAI  Press.
Elliot, A. J. McGregor (2011). Achievement goals, study strategies, and exam performance: A mediational analysis. Journal of Educational Psychology, 91, 549-563.
Elliot, A. J. & McGregor, H. A. (2001). A 2 x 2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 501-519.
Geitz, G.; Joosten-ten Brinke, D. & Kirschner, P. A. (2016). Changing learning behaviour: Self-efficacy and goal orientation in PBL groups in higher education. International Journal of Educational Research, 75, 146-158.‏
Ghaleb, A. B.; Ghaith, S. & Akour, M. (2015). Self-efficacy, achievement goals, and metacognition as predicators of academic motivation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 2068-2073.‏
Gutman, L. M. & Midgley, C. (2000). The role of protective factors in supporting the academic achievement of poor African American stu –dents during the middle school transition. Journal of Youth and Adolescence, 29, 223-248.
Keith, N. & Frese, M. (2005). Self-regulation in error management training: emotion control and metacognition as mediators of performance effects. Journal of Applied Psychology, 90 (4), 677.‏
Keramati, E.; Shahamat DehSorkh, F. & KHosravi, H. (2011). Barrasye rabeteye mohite ejtemaei (jave madrese) VA mizane khodtanzimi dar daneshamozane dabirestani. Journal of Psychology, 6 (23), 138-158.‏
Lau, S. & Nie, Y. (2008). Interplay between personal goals and classroom goal structures in predicting student outcomes: A multilevel analysis of person-context interactions. Journal of educational Psychology, 100(1), 15.‏
Lyke, J. A. & Kelaher Young, A. J. (2006). Cognition in context: Students' perceptions of classroom goal structures and reported cognitive strategy use in the college classroom. Research in Higher Education, 47 (4), 477-490.
Midgley, C. et al (1998). The development and validation of scales assessing students' achievement goal orientations. Contemporary educational psychology, 23(2), 113-131.‏
Montalvo, F. T. & Torres, M. C. G. (2004). Self-regulated learning: Current and future directions. Electronic journal of research in educational psychology, 2(1), 1-34.‏
Nolen, S. B. & Haladyna, T. M. (1990). Personal and environmental influences on students' beliefs about effective study strategies. Contemporary Educational Psychology, 15(2), 116-130.‏
Pintrich, P. R. (2002). The role of metacognitive knowledge in learning, teaching, and assessing. Theory into practice, 41 (4), 219-225.‏
Pintrich, P. R. & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of educational psychology, 82 (1), 33.‏
Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. Educational psychology review, 16 (4), 385-407.‏
Pintrich, P. R. & Garcia, T. (1991). Student goal orientation and self-regulation in the college classroom. Advances in motivation and achievement: Goals and self-regulatory processes, 7 (371-402).‏
Putwain, D. W. & Daniels, R. A. (2010). Is the relationship between competence beliefs and test anxiety influenced by goal orientation? Learning and Individual Differences, 20 (1), 8-13.‏
Radosevich, D. J.; Vaidyanathan, V. T.; Yeo, S. Y. & Radosevich, D. M. (2004). Relating goal orientation to self-regulatory processes: A longitudinal field test. Contemporary Educational Psychology, 29 (3), 207-229.‏
Ryan, A. M. & Pintrich, P. R. (1997). "Should I ask for help?" The role of motivation and attitudes in adolescents' help seeking in math class. Journal of educational psychology, 89 (2), 329.
‏ Turner, E. A.; Chandler, M. & Heffer, R. W. (2009). The influence of parenting styles, achievement motivation and self-efficaon academic performance in college students. Journal of College Student Development, 50, 337-346.
VandeWalle, D.; Cron, W. L. & Slocum Jr, J. W. (2001). The role of goal orientation following performance feedback. Journal of Applied Psychology, 86(4), 629.‏
Vansteenkiste, M.; Lens, W. & Deci, E. L. (2006). Intrinsic versus extrinsic goal contents in self-determination theory: Another look at the quality of academic motivation. Educational psychologist, 41(1), 19-31.‏
Wolters, C. A. (2004). Advancing Achievement Goal Theory: Using Goal Structures and Goal Orientations to Predict Students' Motivation, Cognition, and Achievement. Journal of educational psychology, 96(2), 236.‏
Xu, M.; Benson, S. N. K.; Mudrey-Camino, R. & Steiner, R. P. (2010). The relationship between parental involvement, self-regulated learning, and reading achievement of fifth graders: A path analysis using the ECLS-K database. Social Psychology of Education, 13 (2), 237-269.‏
Zimmerman, B. J. & Martinez-Pons, M. (1990). Student differences in self-regulated learning: Relating grade, sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use. Journal of educational Psychology, 82(1), 51.‏