عوامل تسهیل‌بخش: پیش‌بین سطوح نهادینه‌سازی ارزشیابی توصیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس- دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش­بینی اثربخشی عوامل تسهیل­بخش ‌بر نهادینه شدن ارزشیابی توصیفی انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه معلمان مقطع ابتدایی نواحی مختلف شهر مشهد بود. نمونه پژوهش با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای 282 نفر تعیین شد. در این مطالعه از دو پرسشنامه محقق­ساخته 57 سؤالی بر اساس 8 مؤلفه تسهیل­بخش ایلای و ساری (1999) و پرسشنامه 23 سؤالی برگرفته از چک‌لیست نهادینه‌سازی هال و هورد (2015) استفاده شد. سپس داده‌ها با استفاده از نرم­افزار SPSS21 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان دادبیشتر معلمان از ارزشیابی سنتی راضی بودند. از نظر آنها شرایط تسهیل‌بخش ارزشیابی توصیفی مهیا نشده است و بیشتر معلمان در سطح سوم نهادینه‌سازی قرار دارند. یافته دیگر نشان داد که 10 درصد از تغییرات متغیر ملاک از طریق متغیرهای پیش‌بین قابل تبیین است و نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان داد متغیرهای وجود دانش و مهارت‌ها و تعهد نقش قابل‌توجهی در پیش‌بینی نهادینه‌سازی ارزشیابی دارند.

کلیدواژه‌ها


-بیرمی­پور، علی؛ شریف، مصطفی؛ جعفری، سید ابراهیم؛ مولوی، حسین (1390). شناسایی و اولویت بندی عوامل       موثر بر اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس دوره ابتدایی کشور. فصلنامه پژوهش­های برنامه درسی، 1(2)، 28-1.
-تورانی، حیدر؛ آقایی، امیر؛ منطقی، مرتضی (1391). تجارب جهانی در زمینه نوآوری­های آموزشی از منظر شیوه­     های تولید، پذیرش و اجرای نوآوری در آموزش عمومی ایران. فصلنامه نوآوری­های آموزشی، 43(11)، 41-7.
- خوش‌خلق، ایرج؛ پاشا شریفی، حسن (1386). ارزشیابی اجرای آزمایشی طرح توصیفی در برخی مناطق کشور. فصلنامه تعلیم و تربیت، 16(5)، 173-159.
- صالحی، کیوان؛ بازرگان، عباس؛ صادقی، ناهید؛ شکوهی یکتا، محسن (1394). بازنمایی ادراکات و تجارب زیسته معلمان از آسیب‌های احتمالی ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی. فصلنامهمطالعاتاندازه‌گیریوارزشیابیآموزشی، 5(9)، 99-59.
-کاردان، علی‌محمد (1381). نوسازی و نوآوری در آموزش‌وپرورش، امکانات و شرایط آن. فصلنامه نوآوری آموزشی، 1(1)، 19-11.
- کارشکی، حسین؛ مؤمنی مهمویی، حسین؛ قریشی، بهجت (1393). مقایسه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش آموزان پسر مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی. فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 13(40)، 114-104.
- کشتی آرای، نرگس؛ کریمی علویجه، اکرم؛ فروغی ابری، احمدعلی (1392). شناسایی موانع و چالش‌های اجرای طرح ارزشیابی توصیفی. فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 12(39)، 68-53.
- میرزا محمدی، محمدحسن (1390). بررسی موانع و مشکلات اجرایی طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی استان زنجان و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود کیفیت آن. طرح پژوهشی سازمان آموزش‌وپرورش استان زنجان.
-Carless, D. (1999). Factors affecting classroom implementation: Task-based curriculum renewal in Hong Kong. International Journal of Educational Reform8(4): 374-382.
-Cheng, L., & Watanabe, Y. With Curis, A. (Eds.). (2004). Washback in language testing: Research context and methods.Mahwah, NJ:Lawrence Erlbaum Associates.
-Connelly, F. M., & Lantz, O. C. (1990). Definitions of curriculum: An introduction, In A. Lewy (Ed.). The International Encyclopedia of Curriculum.pp: 15-18. New York: Pergamon Press.
-Dufour, R., Eaker, R. & Many, T. (2006). Learning by doing: A handbook for professional learning communities at work.Bloomington, IN: Solution Tree.
-Ellis, G. (1996). How culturally appropriate is the communicative approach? English Language Teaching Journal.50(3): 213-218.
- Ely, D.P. (1999). New perspectives on the implementation of educational technology innovations.  Paper delivered at the Association for Educational Communications and Technology Annual Conference, Houston, TX, Feb., 1999.
-Fullan, M. (1982). The meaning of educational change.Toronto: OISE Press.
-Fullan, M. (2005). Leadership and sustainabilityThousand Oaks, CA: Corwin Press.
- Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change(4th ed.). New York: Teacher Collage Press.
-Fullan, M., & Miles, M. (1992). Getting reforms right: What works and what does`t. Phi Delta Kappan.73(10): 745-752.
-Fullan, M., & Stiegelbauer, S. (1991). The new meaning of educational change.New York: Teachers Collage Press.
- Hall, G., & Hord, S. (2015). Implementation Change : Pattern, Principales and Potholes. 4th ed. Boston : Pearson Education.
- Hall ,G., & Loucks, S. (1975). Levels of use of the innovation: A framework for analyzing innovation ('adoption. Journal of Teacher Education, 26(1),52-56.
-Hargreaves, A., & Fink, D. (2006). Sustainable leadership.San Francisco: Jossey-Bass.
-Helsby, G., & McCulloch, G. (Eds.). (1997). Teachers and the National Curriculum.London: Cassel.
-Hu, G. W. (2002). Potential cultural resistance to pedagogical imports: The case of communicative language teaching in China. Language, Culture and Curriculum.15(2): 93-105.
- Jeffery, J. A. (1993) Conditions that facilitate implementation of peer coaching. Dissertation Abstracts International, 54 (8), 2826A.
-Kanter, R. M. (2004). Confidence: How winning and losing streaks begin and end.New York: Crown Business.
-Karvas-Doukas, E. (1995). Teacher identified factors affecting the implementation of a curriculum innovation in Greek public secondaru schools. Language, Culture and Curriculum.8(1): 53-65.
-Kritek, W. L. (1976). Lessons from the litreture on implementation. Educational Administration Quarterly.12(3): 86-102.
-Mckay, S. (2003). Teaching English as an international language: The Chiean context. English Language Teaching Journal. 57(2): 139- 148.
- Miles, M. B., Eckholm, M., &Vandenburghe, R. (Eds.). (1987). Schoolimprovement: Exploring the process of institutionalization. Leuven, Belgium: ACCO.
-Morris, P. (1995). The Hong Kong School curriculum: Development, issues and policies.Hong Kong: Hong KongUniversity Press.
-O`Sullivan, M. C. (2002). Reform implementation and the realities within which teachers work: A Namibian case study. Compare. 32(2): 219-137.
-Priestley, M. (2005). Making the most of the curriculum review: some reflection on supporting and sustaining change in schools. Scottish Educational Review.37(10): 29-38.
-Richards, J. C. (1998). Beyond training: Perspectives on language teacher education.Cambridge: Cambridge University Press.
-Richard, J. C., & Farrell, T. S. C. (2005). Professional development for language teachers: Strategies for teacher learning.Cambridge:Cambridge University Press.
- Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations(5th ed.). New York: Free Press.
-Surry, D. & Ely, D. (2002). Adoption, Diffusion, implementation and institutionalization of educational technology. In Reinser & Dempsey (Eds.) Trends & issues in instructional design and technology, NJ, Prentice Hall.
 - Surry, D. W., & Ensminger, D. C. (2002). Perceived importance of conditions that facilitate   implementation. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, April, 1-5, 2002, New Orleans, LA, USA.
-Tomilson, B. (1990). Managing change in indonesian high school. English Language Teaching Journal.44(1): 25-37.
-Turner, C. E. (2000). Investigating washback from empirically derived rating scales: Background and initial step in a study focusing on ESL speaking at the secondary level in Quebec schools.Paper presented at the annual language testing researchcolloquium, Vancouver, BC. 22′nd.
-Wall, D. (2000). The impact of high-stakes testing on teaching and learning: Can this be predicted or controlled? System.28(4): 499-509.
-White, R. (1993). Innovation in curriculum planning and program development. Annual Review of Applied Linguistics.13: 244-259.
-Woodward, A. (1993). Introduction: Learning from textbooks, In B. K. Britton, A. Woodward, & M. Binkley (Eds.). Learning from Textbooks: Theory and Practice.Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Wyner, N. B. (1974). A study of diffusion of innovation: Measuring perceived attributes of an innovation that determine the rate of adoption.  Dissertation Abstracts International, 35, 3583A. (University Microfilms No. 74-26, 628).