بررسی مقایسه‌ای میزان سرمایه اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی در دانشجویان دانشگاه‌های حضوری و آموزش از دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه علوم تربیتی پیام نور گیلان

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد استارا

3 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان سرمایه اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه‌های حضوری و آموزش از دور اجرا شد. روش این پژوهش از نوع علی- مقایسه­‌ای و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه‌های حضوری و آموزش از دور در سال تحصیلی 94-93 بود. داده‌های تحقیق از بین دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور استان‌های تهران، گیلان و اردبیل و دانشگاه‌های حضوری تهران، گیلان و محقق اردبیلی با روش نمونه­گیری در دسترس گرد­آوری شد. ابزار گرد‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌های سرمایه اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی بود. برای تجزیه و تحلیل داده­‌ها از تحلیل واریانس چندمتغیره و تحلیل ممیز استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی نظام آموزش از دور پایین‌­تر از دانشگاه‌های حضوری است و بین سرمایه روان‌شناختی در دو گروه، تفاوت معن‌ی­داری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که از بین مؤلفه­‌های سرمایه اجتماعی، میانگین نمره‌های سه متغیر اعتماد اجتماعی، مشارکت علمی و شبکه اجتماعی در دانشجویان دانشگاه­های سنتی و آموزش از راه دور تفاوت معنی‌­داری وجود دارد و این متغیرها توان پیش‌بینی عضویت افراد در دانشگاه‌های حضوری و آموزش از دور را ندارند.

کلیدواژه‌ها


بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت‌آباد، تورج و باباپور خیرالدین، جلیل (1391). رابطهسرمایهروان‌شناختیباسرمایهاجتماعیدانشجویان دانشگاهتبریز. مجله پژوهش و سلامت، 1 (2)، 145-153.
سعید، نسیم؛ ضرابیان، فروزان؛ مهرابی، مانوش و علیپور، احمد (1390). بررسی و مقایسه خودکارآمدی عمومی در دانشجویان حضور و غیر حضور استان کرمان. فصلنامه دانشگاهی یادگیری الکترونیکی، 2 (2)، 17-22.
فیضی، طاهره (1385) .طراحی و تبیین مدل سرمایه­ اجتماعی دانشگاه پیام نور. رساله دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
قنادان، محمود و اندیشمند، ویدا (1388). نقش دانشگاه در ایجاد سرمایه­ اجتماعی به منظور ارائه الگوی پیشنهادی برای­ ارتقای نظام آموزش عالی ایران. فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 23 (1)، 23-44.
Avey, J. B.; Luthans, F. & Jensen, S. M. (2009). Psychological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover. Human Resource Management, 48 (5), 677-693.
Cole, K. (2002). Well-being, psychological capital and unemployment. Journal of Health psychology, 33 (3), 122-139.
Gaskell, A. (2009). Student satisfaction and retention: are they connected? Open Learning: The Journal of Open Distance & E-Learning, 24 (3), 193-196.
Goldsmith, A. H.; Veum, J. R. & Darity, W. (1997). Unemployment, joblessness, psychological well-being and self-esteem: Theory and evidence. The Journal of Socio-Economics, 26 (2), 133-158.
Huysman, M. & Wulf, V. (2006). IT to support knowledge sharing in communities, towards a social capital analysis. Journal of Information Technology, 21 (1), 40-51.
Jelfs, A.; Richardson, J. T. & Price, L. (2009). Student and tutor perceptions of effective tutoring in distance education. Distance Education, 30 (3), 419-441.
Keller, J., & Suzuki, K. (2004). Learner motivation and e-learning design: A multi-nationally validated process. Journal of Educational Media, 29 (3), 229-239.
Krasikova, D. V.; Lester, P. B. & Harms, P. D. (2015). Effects of Psychological Capital on Mental Health and Substance Abuse. Journal of Leadership & Organizational Studies, 22 (3), 280-291.
Lapan, R. T.; Kardash, C. M. & Turner, S. (2002). Empowering students to become self-regulated learners. Professional School Counseling, 5, 257-265.
Littau, J. (2009). The virtual social capital of online communities: Media use and motivations as predictors of online and offline engagement via six measures of community strength. Doctoral dissertation, University of Missouri-Columbia.
Luthans, B. C.; Luthans, K. W. & Jensen, S. M. (2012). The impact of business school students’ psychological capital on academic performance. Journal of Education for Business, 87 (5), 253-259.
Luthans, F.; Luthans, K. & Luthans, B. C. (2004). Positive Psychological Capital: Going Behind Human and Social Capital. Journal Business Horizons, 47 (1), 45-50.
Luthans, F.; Youssef, C. M. & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge. Oxford University Press.
Nicol, D. J. & Macfarlane-Dick, D. (2006). Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. Studies in higher education, 31 (2), 199-218.
Putnam, R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York, London: Simon Schuster.
Simpson, O. (2008). Motivation learning in open and distance learning: do we need a new theory of learning support? The Journal of Open and Distance Learning, 23 (3), 159-170.
Stevenson, K.; MacKeogh, K. & Sander, P. (2006). Working with student expectations of tutor support in distance education: testing an expectations led quality assurance model. Open Learning, 21 (2), 139-152.
Sweetman, D.; Luthans, F.; Avey, J. B. & Luthans, B. C. (2011). Relationship between positive psychological capital and creative performance. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 28 (1), 4-13.
Tomai, M.; Rosa, V.; Mebane, M. E.; D’Acunti, A.; Benedetti, M. & Francescato, D. (2010). Virtual communities in schools as tools to promote social capital with high schools students. Computers & Education, 54 (1), 265-274.
Vanno, V.; Kaemkate, W. & Wongwanich, S. (2014). Relationships between academic performance, perceived group psychological capital, and positive psychological capital of Thai undergraduate students. Procedia-Social & Behavioral Sciences, 116, 3226-3230.
Walker, M. (2009). An investigation into written comments on assignments: do students find them usable? Assessment & Evaluation in Higher Education, 34 (1), 67-78.
Zhao, S. (2006). Do internet users have more social ties? A call for differentiated analyses of Internet use. Journal of Computer-Mediated Communication, 11 (3), 844-862.