ارزیابی فرهنگ یادگیری دانشجویان رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی (قوت‌ها و ضعف‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، ارزیابی فرهنگ یادگیری دانشجویان رشته معماری و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن بود. پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه­ گردآوری داده‌ها با رویکردی کیفی بود که به روش موردی تبیینی اجرا ­شد. در این پژوهش با اعضای هیئت علمی، مدیران آموزشی و دانشجویان مقطع دکتری رشته معماری مصاحبه نیمه‌ساختمند صورت گرفت. داده­های مصاحبه با استفاده از تحلیل مضمون (به روش قالب مضامین) تحلیل شد. خرده‌مقوله‌های استخراج شده مطابق با چهارچوب بررسی فرهنگ یادگیری در سطح فردی (مقوله­های انگیزه یادگیری، نقش یادگیرنده، انتظارات دانشجویان از یادگیری، وظایف یادگیرنده)، سطح نهادی (مقوله­های تقدیر و تشویق نوآوری آموزشی، قوانین رسمی و غیر رسمی، بهبود کیفیت زمینه یادگیری، توسعه هیئت علمی، توانمندسازی ظرفیت آموزش) و سطح تعاملی (مقوله­های فضای یادگیری، ساختار محتوا، هدف‌ها، رسانه، ارزشیابی، روابط استادان با دانشجویان، استاد، چهارچوب زمان) طبقه‌بندی و ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


خاکباز، عظیمه‌سادات (1389). شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ دیسیپلینی از طریق بررسی و مقایسه فرهنگ رشته­ای در دو رشته ریاضی و علوم تربیتی (طرح پژوهشی). دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
خوش‌دامن، صدیقه و آیتی، محسن (1391). مقایسه فرهنگ آموزش و یادگیری در دو نسل اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند از منظر نقش استاد. فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، 7 (2)، 85 – 108.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ‌زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه­ مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده­های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، 5 (10)، 151 -198.
گال، مردیت؛ بورگ، والتر و گال جویس (1391). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی؛ ترجمه احمدرضا نصر و همکاران. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
یمنی‌دوزی سرخابی، محمد ‌(1388). دانشگاه سازگارشونده .مجموعه مقالات رویکردها و چشم‌اندازهای نو در آموزش عالی. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 
Antic, P. & Ceric, P. A (2014). Organizational culture of faculty of civil engeeniring, university of Zagreb: Available at: www.researchgate.net.
Bloomer, M. & James, D. (2001).  Cultures and learning in further education. Paper presented at the British Educational Research Association Annual Conference, Leeds University, 13-15 September 2001. The text is in the Education-line internet document collection at:
                   http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00001888.htm
Collie, S. & Taylor, A. (2004). Improving Teaching Quality and the Learning Organisation. Tertiary Education and Management, 10 (2), 139-155.
Euler, D. (2010). Shaping learning cultures: a strategic challenge for universities: changing cultures in higher education, pp 75-84. Available at: http:// link. springer.com
Feixas, M. & Zellweger, F. (2010). Faculty development in context: Changing learning cultures in Higher Education. Available at: https: // books.google.com
Fischer, C. & O’Connor, B. N. (2014). Informal Learning in Workplaces: Understanding Learning Culture as a Challenge for Organizational and Individual Development in: C. Harteis et al., Discourses on Professional Learning: On the Boundary between Learning and Working, Professional and Practice-based Learning, Available at: http://link.springer.com
Hodkinson, Alan (2007). Inclusive Education and the Cultural Representation of Disability and Disabled People: Recipe for Disaster or Catalyst of Change? Research in Education, 77 (1), 56 – 76.
Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online Readings in Psychology and Culture, 2 (1). http:// dx.doi.org .
King, N. (1998). Template analysis, in G. Symon and C. Cassell (eds.) Qualitative Methods and Analysis in Organizational Research. London: Sage.
Kumpulainen, K. & Renshaw P. (2007). Cultures of learning. International Journal of Educational Research. 46, 109–115.
Väljataga, T. & Fiedler, H. D. (2014). Bringing a new culture of learning in to higher education, pp. 229–238. Available at: http://link.springer.com
Wursten, H. & Jacobs, C. (2013). The impact of culture on education. Avalable at: https://geert-hofstede.com.