شناسایی و وزن‌دهی عوامل و ملاک‌های اعتبارسنجی برنامه‌های درسی رشته‌های مهندسی برق و کامپیوتر از دیدگاه اعضای هیئت علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی برنامه‌ریزی درسی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

10.22034/emes.2019.35106

چکیده

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، شناسایی و تعیین وزن عوامل و ملاک‌های اعتبارسنجی برنامه‌های درسی رشته‌های مهندسی برق و کامپیوتر از دیدگاه اعضای هیئت علمی بود.  از این‌رو از روش پژوهش آمیخته استفاده شد. برای شناسایی عوامل و ملاک‌ها از دو پرسشنامه محقق‌ساخته دلفی (کیفی) و برای تعیین وزن آنها از پرسشنامه محقق‌ساخته دارای 92 گویه (کمی) بهره گرفته شد. ضریب روایی محتوای آن 87/0 و آلفای کرونباخ آن، 89/0 محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش، همه اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1397-1396 بود. حجم نمونه آماری در بخش کیفی 30 نفر و در بخش کمی 80 نفر تعیین شد. به‌منظور شناسایی و تعیین وزن عوامل و ملاک‌های اعتبارسنجی برنامه‌های یاد شده از روش‌های آماری توصیفی محدوده میان چارکی، میانگین، انحراف معیار و میانگین وزن‌دار استفاده شد. از دیدگاه اعضای هیئت علمی، 8 عامل و 26 ملاک بومی، تعیین شد. عوامل «روش‌های یاددهی- یادگیری» و «محتوای برنامه درسی» و ملاک‌های «تناسب روش‌های یاددهی - یادگیری با ابعاد دیگر برنامه درسی» و «تناسب هدف‌های برنامه درسی، با نیازها و امکانات دانشگاه، دانشجو، جامعه و صنعت» دارای بیشترین وزن تأثیر بر اعتبار برنامه‌های درسی رشته‌های مهندسی برق و کامپیوتر تعیین شدند.

کلیدواژه‌ها


خدابخشی، حمیدرضا؛ امینی، محمد و رحیمی، حمید (1395). ارزیابی مقایسه‌ای کیفیت عناصر برنامه درسی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه کاشان.
سلیمی، جمال و محمدی، رضا (1387). ارزیابی برنامه درسی: معنا، روش‌شناسی و کاربرد. نامه آموزش عالی، 1 (4)، 111-131.
عباسی، عفت و وقورکاشانی، مهدیه‌السادات (1394). تبیین جایگاه استانداردسازی در ارتقاء کیفیت نظام آموزشی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 17 (65)، 133-153.
علیاری، شهلا؛ ملکی، حسن؛ پازارگادی، مهرنوش و عباسپور، عباس (1390). تدوین و استانداردسازی شاخص‌های ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی برنامه درسی دور کارشناسی پیوسته رشته پرستاری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 2 (1)، 50-61.
کشاورززاده، علی و فرمهینی فراهانی، محسن (1393). طراحی و اعتبارسنجی ملاک‌ها و شاخص‌های ارزیابی کیفیت برنامه درسی مدارس متوسطه کشور: یک مطالعه موردی. پژوهش‌های کیفی در برنامه‌ریزی درسی، 1 (2)، 107-141.
محمدی، رضا و اسحاقی، فاخته (1392). بررسی کیفیت برنامه درسی بر مبنای نتایج ارزیابی درونی (مورد: گروه‌های آموزشی علوم انسانی). مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 3 (3)، 56-33.
مطهری‌نژاد، حسین؛ قورچیان، نادرقلی؛ جعفری، پریوش و یعقوبی، محمود (1391). ابعاد و مؤلفه‌های آموزش مهندسی: تحلیلی مبتنی بر ائتلاف‌های بین‌المللی. نامه آموزش عالی، 5 (20)، 35 – 60.
مطهری‌نژاد، حسین؛ قورچیان، نادرقلی؛ جعفری، پریوش و یعقوبی، محمود (1391). استانداردهای تضمین کیفیت آموزش مهندسی در ایران: رویکردی جهانی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 14 (54)، 21 – 42.
مظلوم، سیدرضا؛ قربان‌زاده، مریم؛ ریحانی، طیبه؛ یاوری، مهری و بسکابادی، حسن (1395). تدوین استانداردهای آموزشی پایه برای ارزشیابی و اعتبارسنجی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان: گزارش یک مطالعه دلفی. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 13 (1)، 10-19.
میرزاپور، مریم و گلدسته، اکبر (1396). بررسی تأثیر مؤلفه‌های ارزشیابی و اعتبارسنجی آموزش عالی بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های غیرانتفاعی علم و فرهنگ و سوره. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران.
 
 
Aguado, M. D.; Lorenzo, M. V.; Ruíz, A. S.; Vega, A. A.; Porras, I. C. & Díaz, T. M. (2017). PS-053 Prescription quality indicators of the antihypertensive treatment of elderly people in the socio-sanitary sector. Conference Paper inEuropean Journal of Hospital Pharmacy, 24 (Suppl 1):A250.2-A250·
Aoudia, M. & Abu-Alqahsi, D. A. D. (2015). Curriculum Redesign Process for an Industrial Engineering Program Seeking ABET Accreditation. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 5 (3), 45-52.
Azasu, S. & Gibler, K. M. (2016). The CDIO Model for Real Estate Curriculum Development. Journal of Real Estate Literature24 (2), 287-308.
Botma, Y. (2014). Implications of accreditation criteria when transforming a traditional nursing curriculum to a competency-based curriculum. International Journal of Africa Nursing Sciences, 1, 23-28.
Bradley, C. (2014). Information use skills in the engineering programme accreditation criteria of four countries. European Journal of Engineering Education, 39 (1), 97-111.
Broucker, B. & De Wit, K. (2016). What Europe Wanted and What Flanders Achieved: Intentions vs Results after 15 Years of Bologna. Higher Education Policy29 (3), 315-334.
Chuchalin, A. Malmqvist, J. & Tayurskaya, M. (2016). Professional development of Russian HEIs' management and faculty in CDIO standards application. European Journal of Engineering Education41 (4), 426-437.
Fridley, K. J.; Back, W. E. & Williamson, D. G. (2016). The ASCE BOK, ABET Accreditation Criteria, and NCEES FE Exam-Are They Appropriately Aligned? In 2016 ASEE Annual Conference & Exposition, New Orleans Louisiana (p. 26089).
Green, T. L. (2017). From positivism to critical theory: school-community relations toward community equity literacy. International Journal of Qualitative Studies in Education, 30 (4), 370-387.
Guo, Y.  (2017). Curriculum Reform in Secondary Vocational Education Based on Constructivism Curriculum Theory.Overseas English, 22, 122.
Hutchinson, N. (2017). 2010: Australian curriculum, standards, futures and philosophies. Geographical Education (Online), 30 (Supplement), 39.
Jerez, O.; Orsini, C.; Hasbún, B.; Lobos, E. & Muñoz, M. (2017). Is Undergraduate Programme Accreditation Influenced by Educational Public Policy Quality Indicators? An Exploratory Study of the Chilean Higher Education Quality Assurance System. Higher Education Policy, 31 (1), 121-138.
Kishawy, H. A.; Sidhu, T.; Pop-Iliev, R.; Rosen, M. A.; Zhang, D. & Mahmoud, Q. H. (2015). Meeting the Outcome-based CEAB Accreditation Criteria: Engineering Programs at UOIT. Proceedings of the Canadian Engineering Education Association.
Mac Kinnon, R.; Elder, K. L. & Dyer, J. N. (2016). ABET Accreditation of IS and IT Programs in 2013. Journal of Higher Education Theory & Practice, 16 (1), 17.
Ozdemir, D. & Stebbins, C. (2017). A framework for the evaluation of competency-based curriculum. In Handbook of Research on Competency-Based Education in University Settings (pp. 250-267). IGI Global.
Parrish, A. S. & Thomas, S. (2016). Updates to the ABET Computing Accreditation Criteria. In Proceedings of the 47th ACM Technical Symposium on Computing Science Education (pp. 701-701). ACM.
Parrish, A. & Sobiesk, E. (2016). Developing ABET criteria for undergraduate cybersecurity programs. In Frontiers in Education Conference (FIE), 2016 IEEE (pp. 1-2). IEEE.
Pool, R. (2016). Forum on Proposed Revisions to ABET Engineering Accreditation Commission General Criteria on Student Outcomes and Curriculum (Criteria 3 and 5): A Workshop Summary. National Academies Press. 500 Fifth Street NW, Washington, DC 20001.
Psenka, C. E.; Kim, K. Y.; Okudan Kremer, G. E.; Haapala, K. R. & Jackson, K. L. (2017). Translating Constructionist Learning to Engineering Design Education. Journal of Integrated Design & Process Science, 21 (2), 3-20.
Richter, J. P. & Beauvais, B. (2018). Quality Indicators Associated With the Level of NCQA Accreditation. American Journal of Medical Quality, 33 (1), 43 – 49.
Sharma, S. & Bansal, D. (2017). Constructivism as paradigm for teaching and learning. International Journal of Physical Education, Sports & Health, 4 (5), 209-212.
Milligan, M. K. J.; Sussman, J. L.; Brackin, P., & Rajala, S. A. (2016). ABET Update Proposed Revisions to EAC General Criteria 3 and 5 Paper presented at 2016 EDI, San Francisco, CA. https://peer.asee.org/27370
Tan, C. (2017). Constructivism and pedagogical reform in China: Issues and challenges. Globalisation, Societies and Education, 15 (2), 238-247.
Wijayanti, Y. R. (2017). An Evaluation Model of Problem-Based Learner Assessment in Curriculum 2013. Indonesian Journal of English Language Studies (IJELS), 1 (2), 12.
Yeung, S. M. C. (2017). Linking ISO 9000 (QMS), ISO 26000 (CSR) with accreditation requirements for quality indicators in higher education. Total Quality Management & Business Excellence, 29 (13-14), 1594-1611. Published online.