ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی بر اساس مدل کانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تبریز، گروه علوم تربیتی

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دوره دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه تبریز

10.22034/emes.2020.38190

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین کیفیت برنامه‌های درسی جدید دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی بر اساس مدل کانو انجام گرفته است. روش پژوهش، بر اساس هدف ازنوع کاربردی، بر اساس ماهیت از نوع توصیفی- پیمایشی و به لحاظ رویکرد نیز کمی است. جامعه آماری شامل همه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه‌های دولتی کشور و استادان رشته برنامه‌ریزی درسی بودند. روش نمونه‌گیری به شیوه خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود. از میان استان‌های کشور، 14 استان و 15 دانشگاه دولتی انتخاب شد. در هر دانشگاه نیز دانشجویان و استادان آن به روش تصادفی انتخاب شدند که بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه برای دانشجویان 285 نفر و برای استادان 113 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده از روش میدانی و پرسشنامه‌های محقق‌ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t همبسته و ماتریس کانو استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که انتظارات دانشجویان در عناصر ده‌گانه اکر بیشتر از ادراکات آنها است. همچنین بین انتظارات و ادراکات استادان از منطق، هدف‌ها، محتوا، فعالیت‌های یاددهی و یادگیری، مواد و منابع یادگیری، زمان و مکان یادگیری و ارزشیابی‌تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


امینی، محمد؛ رحیمی، حمید و خدابخشی، حمیدرضا (1397). ارزیابی مقایسه‌ای کیفیت عناصر برنامه درسی در رشته علوم تربیتی. نشریه مکعب، 10 (2)، 11 – 23.
بازرگان، عباس (1387). کیفیت و ارزیابی آن در آموزش عالی: نگاهی به تجربه‌های ملی و بین‌المللی. فصلنامه رهیافت، 4 (14)، 47-62.
بازرگان، عباس (1394). ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.
پیری، موسی؛ اسدیان، سیروس و درخشانی، سوران (1397).ارزشیابی کیفیت برنامه درسی رشته تربیت بدنی (فیزیولوژی ورزشی) دوره کارشناسی ارشد از دیدگاه دانشجویان. پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی، 27، 1 - 14.
جاویدی کلاته جعفرآبادی، طاهره و عالی، مرضیه (1388). ارزیابی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد و دکترای رشته فلسفه تعلیم و تربیت در نظام آموزش عالی ایران. نهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی. دانشگاه تبریز.
خسروی، فروغ؛ جعفری، امرالله و میرشاه جعفری، ابراهیم (1388). بررسی وضعیت موجود و مطلوب برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی از دیدگاه اساتید دانشگاه‌های کشور. نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی. دانشگاه تبریز.
رحمانی، رمضان و فتحی واجارگاه، کوروش (1387). ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1(1)، 28-39.
رضایی باقر، سارا؛ هاشمی مقدم، سید شمس‌الدین؛ اکبری بورنگ، محمد (1388). بررسی برنامه درسی دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی از نظر اعضای هیئت علمی و دانشجویان. نامه آموزش عالی، 2(8)، 69 - 84.
شبیری، محمد و شمسی پاپکیاده، زهرا (1394). ارزشیابی کیفیت درونی برنامۀ درسی رشته کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دیدگاه استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی دانشگاه پیام نور. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 3 (9)، 83-94.
طهماسب‌زاده شیخلار، داود (1393). مدل مفهومی برنامه درسی با رویکرد زیبایی‌شناسی. رساله دکتری رشته برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی.
علیق، محمدحسین (1390). تبیین دیدگاه‌های زیبایی‌شناختی ابوحیان توحیدی در تعلیم و تربیت و نقد آرای زیباشناختی الیوت آیزنر بر اساس آن. رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
فتحی آذر، اسکندر؛ بدری گرگری، رحیم و قهرمان‌زاده کوچکی، فرحناز (1392). ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 1 (1)، 9-31.
قادری، حیدر و شکاری، عباس (1393). ارزیابی کیفیت برنامه درسی گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه‌ریزی درسی)، 11(14)، 147- 162.
قاسم‌پور، حسین (1389). مطالعات نظری و تطبیقی در زمینه فرایند و رویکرد تولید برنامه درسی ملی در نظام‌های برنامه‌ریزی موفق متمرکز، نیمه‌متمرکز وغیر متمرکز جهان (گزارش مطالعاتی). تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی.
قربانی، سمیه؛ نیلی، محمدرضا و دلبری، سمیرا (1393). مطالعه تطبیقی ارزیابی کیفیت برنامه درسی آموزش عالی. مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 9، 90 – 106.
کرمی، مرتضی و فتاحی، هدی (1392). تغییر برنامه درسی آموزش عالی (مورد: برنامه‌ درسی دوره کارشناسی ‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 3 (7)، 111- 138.
لک، احمد (1394). ارزشیابی کیفیت درونی برنامۀ درسی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور از دیدگاه استادان و دانشجویان بر اساس عناصر برنامۀ درسی فرانسیس کلاین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.
محبی امین، سکینه؛ ربیعی، مهدی و کیذوری، امیر حسین (1394). پژوهشی با عنوان ارزیابی کیفیت برنامه‌ درسی اخلاق پزشکی از دیدگاه دانشجویان. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 8 (3)، 77- 86.
مهدی‌زاده، امیرحسین و شفیعی، ناهید (1387). ارزیابی کیفیت برنامه‌های درسی رشته‌های آموزش معلمان. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 1(1)، 43-57.
مهرگان، محمدرضا و قاسمی، مهرداد (1390). استفاده از مدل کانو در تعیین امتیاز کیفیت. فصلنامه دانش مدیریت، 15 (56)، 21-35.
 
Barnes, R. (2005). Moving touards Educational Science: factors that facilitated teacher’s implementation of a technology curriculum. Journal of technology education, 17 (1), 632-651.
Becket, N. & Brookes, M. (2005). Analysing quality audits in higher education. Brookes eJournal of Learning & Teaching, 1 (2), 1- 22.
Forss, K.; Rebien, C. C. & Carlsson, J. (2002). Process use of evaluations: Types of use that precede lessons learned and feedback. Evaluation, 8 (1), 29- 45.
Garibay, C.; Gutierrez, H. & Figueroa, A. (2010). Evaluation of a Digital Library by Means of Quality Function Deployment (QFD) and the Kano Model. The Journal of Academic Librarianship, 36 (2), 125-132.
Hermanz, L. S. (2013). Internal quality assessment of curriculum of educational planning. Acad Med, 79 (7), 682-689
Kano, N.; Seraku, N.; Takahashi, F. & Tsuji, S. (1984). Attractive quality and must be quality, Quality, 14 (2), 39–48.
Lofgren, M. & Witell, L. (2005). Kano's Theory of Attractive Quality and Packaging. Quality Management Journal, 12 (3), 7.
Norris, T. (2011). Consuming schools: commercialism and the end of politics. Canada, Toronto: University of Toronto Press.
Parasuraman, A. P.; Berry, L. & Zeithaml, V. (1991). Understanding Customer Expectations of Service. Sloan management review, 32, 39–48
Un). 2005. (A.V, Zeithmal., & L.L, Berry., A, P
Saud, K. (2013). Students' Satisfaction from Educational Curriculum. Indian J Urol, 25 (3), 337-339.
Tunc, F. (2010). Evaluation of an English language teaching program at a public university using cipp model. The department of education sciences.
Yeo, Roland K. (2009). Service quality ideals in a competitive tertiary environment. International Journal of Educational Research, 48, 62-76.