ساختار عاملی پرسشنامه سرسختی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی،‌ دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری،‌ دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/emes.2020.38193

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، تعیین عامل‌های پرسشنامه سرسختی تحصیلی در دانشجویان بود. روش پژوهش همبستگی از نوع تحلیل عاملی و جامعه پژوهش شامل همه دانشجویان مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی بود. از بین این دانشجویان تعداد 168 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه تجدید نظر شده سرسختی تحصیلی بنشیک و لوپز (2005) پس از ترجمه و احراز روایی محتوایی، روی دانشجویان اجرا شد. با استفاده از تحلیل عاملی به روش مؤلفه‌های اصلی تعداد 9 عامل به‌عنوان عامل‌های اصلی پرسشنامه مشخص شد و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی عوامل مشخص شده، تأیید شدند. عامل‌های تعیین شده دارای ضریب پایایی از 47/0 تا 87/0 بودند و ضریب آلفای کلی پرسشنامه 81/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که این پرسشنامه از روایی و پایایی مناسب برخوردار است و می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری مناسب در زمینه آموزشی و انگیزشی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


طاهری‌نسب، الهام (1391). بررسی رابطه بین سرسختی تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی با عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 91-90. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش مدرسه، دانشکده پردیس آموزش‌های نیمه‌حضوری.
زغیبی قناد، سیمین؛ عالی‌پور بیرگانی، سیروس و شهنی ییلاق، منیجه (1393). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تجدیدنظر شده سرسختی تحصیلی. دومین کنفرانس ملی روان‌شناسی و علوم رفتاری، تهران، سالن همایش‌های تلاش.
 
Ahmadi, A.; Zainalipour, H. & Rahmani, M. (2013). Studying the role of academic hardiness in academic achievement of students of Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch. Journal of Life Science & Biomedicine, 3, 418-423.
Benishek, L. A.; Feldman, J. M.; Shipon, R. W.; Mecham, S. D. & Lopez, F. G. (2005). Development and evaluation of the revised academic hardiness scale. Journal of Career Assessment13 (1), 59-76.
Benishek, L. A. & Lopez, F. G. (2001). Development and initial validation of a measure of academic hardiness. Journal of Career Assessment9 (4), 333-352.
Cole, M. S.; Field, H. S. & Harris, S. G. (2004). Student learning motivation and psychological hardiness: Interactive effects on students’ reactions to a management class. Academy of Management Learning & Education, 3, 64-85.
Creed, P. A.; Conlon, E. G. & Dhaliwal, K. (2013). Revisiting the academic hardiness scale: Revision and revalidation. Journal of Career Assessment21 (4), 537-554.
Dweck, C. S. & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95 (2), 256–273. https://doi.org/10.1037/0033-295X.95.2.256
Jameson, P. R. (2014). The effects of a hardiness educational intervention on hardiness and perceived stress of junior baccalaureate nursing students. Nurse education today,34 (4), 603-607.
 Jang, S. K. & Liang, J. C. (2016, July). Perception of Academic Self-efficacy and Academic hardiness in Taiwanese university students. In 2016 5th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI) (pp. 1198-1199). IEEE.
 Kamtsios, S. & Karagiannopoulou, E. (2012). Conceptualizing students’ academic hardiness dimensions: A qualitative study. European Journal of Psychology of Education28 (3), 807-823.
Kamtsios, S. & Karagiannopoulou, E. (2016). Validation of a newly developed instrument establishing links between motivation and academic hardiness. Europe's journal of psychology12 (1), 29.
Kamtsios, S. & Karagiannopoulou, E. (2015). Exploring relationships between academic hardiness, academic stressors and achievement in university undergraduates. Journal of Applied Educational & Policy Research1 (1), 53 – 73.
Kamtsios, S. & Karagiannopoulou, E. (2013). Exploring academic hardiness in Greek students: Links with achievement and year of study. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 6, 249-266.
Karimi, A. & Venkatesan, S. (2009). Mathematics anxiety, mathematics performance and academic hardiness in high school students. International Journal of Educational Science, 1, 33-37.
Kobasa, S. (1979). Stressful life events, personality and health: An inquiry into hardiness. Journal of Personality & Social Psychology, 1, 1-11.
Kobasa, S. (1988). Hardiness, in lindzey, Thapson and spring. Psychology (3rded.). New York: Worth Publishers.
Lifton, D.; Seay, S.; McCarly, N.; Olive-Taylor, R.; Seeger, R. & Bigbee, D. (2006). Correlating hardiness with graduation persistence. Academic Exchange Quarterly, 10, 277-283
Maddi, S. R.; Harvey, R. H.; Khoshaba, D. M.; Fazel, M. & Resurreccion, N. (2009). The personality construct of hardiness. Journal of Humanistic Psychology, 49, 292-305. doi:10.1177/0022167809331860
Sheard, M. & Golby, J. (2006). Effect of a psychological skills training program on swimming performance and positive psychological development. International Journal of Sport Psychology, 4, 149-169.
Vogt, D. S.; Rizvi, S. L.; Shipherd, J. C. & Resick, P. A. (2008). Longitudinal investigation of reciprocal relationship between stress reactions and hardiness. Personality & Social Psychology Bulletin, 34, 61-73. doi:10.1177/0146167207309197
Weigold, I. K.; Weigold, A.; Kim, S.; Drakeford, N. M. & Dykema, S. A. (2016). Assessment of the psychometric properties of the Revised Academic Hardiness Scale in college student samples. Psychological assessment28 (10), 1207.