انتخاب مدل تشخیصی شناختی مناسب برای آزمون‌های درک مطلب (مورد مطالعه: آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

2 استاد گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

3 دانشیار گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

4 کارشناسی ارشد سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

10.22034/emes.2020.39887

چکیده

سنجش تشخیصی شناختی، نوعی از سنجش آموزشی است که با به‌کارگیری مدل‌های روان‌سنجی به تعیین و تشخیص نارسایی‌های یادگیری کمک می‌کند. با توجه به اینکه مدل‌های زیادی در این زمینه وجود دارد؛ انتخاب یک مدل تشخیصی شناختی مناسب برای تحلیل داده‌ها اهمیت زیادی خواهد داشت. هدف از اجرای پژوهش حاضر، تعیین مدل مناسب برای آزمون‌های خواندن و درک مطلب است. داده‌های مورد بررسی در این پژوهش شامل پاسخنامه 3000 نفر از شرکت‌کنندگان در آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی بوده است که از بین 16044 شرکت‌کننده به صورت ‌تصادفی انتخاب ‌شده‌اند. روش کار به این صورت بود که پس از تشکیل ماتریس Q مدل کلی (G-DINA و LCDM)، دو مدل جبرانی (ACDM و DINO) و دو مدل غیر جبرانی (RRUM و DINA) برای مقایسه در نظر گرفته شدند. ازنظر شاخص برازش ماکزیمم خی-دو هیچ‌یک از مدل‌ها برازش نداشتند؛ ولی در مقابل نتایج شاخص SRMSR نشان داد که همه مدل‌ها برازش قابل قبولی با داده‌ها دارند. در مقایسه بین شاخص‌های برازش نسبی مشخص شد که مدل‌های G-DINA و ACDM برازش بهتر و مدل‌های DINO و DINA برازش ضعیف‌تری نسبت به سایر مدل‌ها دارند. در بررسی شاخص برازش سؤال نیز فقط مدل‌های G-DINA و LCDM با همه سؤال‌ها برازش مطلوبی نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


امبرتسون، سوزان ای؛ و رایس، استیون پی. (2000). نظریه‌های جدید روان‌سنجی برای روان شناسان؛ ترجمه حسن پاشا شریفی، ولی‌اله فرزاد، مجتبی حبیبی عسگرآباد و بلال ایزانلو (1388). تهران: انتشارات رشد.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ و حجازی، الهه.(1391). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگاه.
Bandalos, D. L. (1993). Factors influencing cross-validation of confirmatory factor analysis models. Multivariate Behavioral Research, 28(3), 351-374.
Basokcu, T. O., Ogretmen, T., & Kelecioglu, H. (2013). Model data fit comparison between DINA and G-DINA in cognitive diagnostic models. Education Journal, 2(6), 256-262.
Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 107(2), 238. ‏
Bernhardt, E. (2005). Progress and procrastination in second language reading. Annual Review of Applied Linguistics, 25, 133-150. ‏
Cavanaugh, J. E. (2009). 171: 290 model selection, lecture VI: The Bayesian information criterion. Department of Biostatistics, Department of Statistics and Actuarial Science, University of Iowa.
Chen, J., Torre, J., & Zhang, Z. (2013). Relative and absolute fit evaluation in cognitive diagnosis modeling. Journal of Educational Measurement, 50(2), 123-140.
Davier, M. (2005). A general diagnostic model applied to language testing data. ETS Research Report Series, 2005(2), i-35. ‏
De La Torre, J. (2011). The generalized DINA model framework. Psychometrika, 76(2), 179-199. ‏
García, P. E., Olea, J., & De la Torre, J. (2014). Application of cognitive diagnosis models to competency-based situational judgment tests. Psicothema, 26(3), 372-377.
George, A. C., & Robitzsch, A. (2015). Cognitive Diagnosis Models in R: A Didactic. The Quantitative Methods for Psychology, 11(3), 189-205.
Goldsmith-Phillips, J. (1989). Word and context in reading development: A test of the interactive-compensatory hypothesis. Journal of Educational Psychology, 81(3), 299. ‏
 
 
Gough, P. B., & Tunmer, W. E. (1986). Decoding, reading, and reading disability. Remedial & Special Education, 7(1), 6-10. ‏
Henson, R. A., Templin, J. L., & Willse, J. T. (2009). Defining a family of cognitive diagnosis models using log-linear models with latent variables. Psychometrika, 74(2), 191-210. ‏
Hoover, W. A., & Gough, P. B. (1990). The simple view of reading. Reading & Writing, 2(2), 127-160. ‏
Kunina-Habenicht, O., Rupp, A. A., & Wilhelm, O. (2009). A practical illustration of multidimensional diagnostic skills profiling: Comparing results from confirmatory factor analysis and diagnostic classification models. Studies in Educational Evaluation, 35(2), 64-70. ‏
Leighton, J., & Gierl, M. (Eds.). (2007). Cognitive diagnostic assessment for education: Theory and applications. Cambridge University Press. ‏
Li, H. (2011). A cognitive diagnostic analysis of the MELAB reading test. Spaan Fellow Working Papers in Second or Foreign Language Assessment, 9, 17-46.
Li, H., Hunter, C. V., & Lei, P. W. (2016). The selection of cognitive diagnostic models for a reading comprehension test. Language Testing, 33(3), 391-409.
Maydeu-Olivares, A. (2013). Goodness-of-fit assessment of item response theory models. Measurement: Interdisciplinary Research & Perspectives, 11(3), 71-101.
Ravand, H., & Robitzsch, A. (2015). Cognitive Diagnostic Modeling Using R. Practical Assessment, Research & Evaluation, 20.
Roussos, L. A., Templin, J. L., & Henson, R. A. (2007). Skills Diagnosis Using IRT‐Based Latent Class Models. Journal of Educational Measurement, 44(4), 293-311
Sinharay, S., & Almond, R. G. (2007). Assessing fit of cognitive diagnostic models, a case study. Educational & Psychological Measurement, 67(2), 239-257.
Sorrel, M. A., Olea, J., Abad, F. J., de la Torre, J., Aguado, D., & Lievens, F. (2016). Validity and reliability of situational judgement test scores: A new approach based on cognitive diagnosis models. Organizational Research Methods, 19(3), 506-532.
 
 
Stanovich, K. E. (1980). Toward an interactive-compensatory model of individual differences in the development of reading fluency. Reading Research Quarterly, 16(1), 32-71. ‏
Templin, J., & Henson, R. A. (2010). Diagnostic measurement: Theory, methods, and applications. Guilford Press.
Usó-Juan, E. (2006). The compensatory nature of discipline-related knowledge and English-language proficiency in reading English for academic purposes. Modern Language Journal, 90(2), 210-227. ‏