دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 11-201 
4. وزن‌دهی بهینه به سؤال‌ها و خرده آزمون‌های ورودی برای ساخت نمره کل ترکیبی

صفحه 79-104

سلیمان ذوالفقارنسب؛ ابراهیم خدایی؛ غلامرضا یادگارزاده


6. نقش رهبری خدمتگزار در ارتقای اعتماد سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی

صفحه 143-167

محمدرضا اردلان؛ سیروس قنبری؛ فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ رقیه بهشتی راد