دوره و شماره: دوره 4، شماره 5، بهار 1393، صفحه 11-199 
5. طراحی الگوی مطلوب ممیزی کیفیت آموزش عالی ایران

صفحه 115-153

رضا محمدی؛ محبوبه عارفی؛ عباس بازرگان؛ فاخته اسحاقی