دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1391 
1. ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی

صفحه 9-31

اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری گرگری؛ فرحناز قهرمانزاده کوچکی


2. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون تداعی ضمنی عزت نفس

صفحه 33-48

حمید هاشمی پور؛ محمود حیدری؛ جلیل فتح آبادی؛ پگاه نجات


7. ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

صفحه 127-144

زهرا انجم شعاع؛ سیدرضا سید جوادین؛ حمیدرضا یزدانی