دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 9-174 
1. خصوصیات روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان

صفحه 9-26

غلامرضا دهشیری؛ افضل اکبری بلوطبنگان؛ محمود نجفی؛ علی مقدم زاده