دوره و شماره: دوره 11، شماره 35، آذر 1400 
فنون ارزیابی یادگیری در آموزش‌های الکترونیکی دانشگاهی

صفحه 6-33

10.22034/emes.2021.249161

مائده زارعی ساروکلائی؛ غلامرضا شمس؛ مرتضی رضایی زاده؛ محمد قهرمانی


بازنمایی ادراک دانشجویان از سنجش کلاسی عادلانه: یک مطالعه‌ کیفی

صفحه 68-88

10.22034/emes.2021.249163

علی بنی اسدی؛ کیوان صالحی؛ ابراهیم خدایی؛ خسرو باقری نوع پرست؛ بلال ایزانلو