دوره و شماره: دوره 6، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 11-197