دوره و شماره: دوره 7، شماره 20، زمستان 1396، صفحه 1-200 
5. نقش هموار‌سازی در تبدیل غیر‌خطی نمره‌های خام به نمره‌های مقیاس نرمال

صفحه 103-133

مجتبی جهانی فر؛ ابراهیم خدایی؛ جلیل یونسی؛ سیدامین موسوی