دوره و شماره: دوره 8، شماره 23، آبان 1397، صفحه 1-242