دوره و شماره: دوره 8، شماره 23، پاییز 1397، صفحه 1-242