دوره و شماره: دوره 9، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 7-278 
5. فراتحلیل روایی آزمون‌های مبتنی بر نقشه مفهومی

صفحه 135-164

صادق صیادی؛ جواد مصرآبادی؛ رامین حبیبی کلیر؛ ابوالفضل فرید


6. شناسایی عوامل و شاخص‌های سنجش فرهنگ کیفیت (QC) در دانشگاه فرهنگیان

صفحه 165-206

سید محمد سید کلان؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی رضایی شریف