دوره و شماره: دوره 9، شماره 28، بهمن 1398، صفحه 7-232 
ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی بر اساس مدل کانو

صفحه 75-106

10.22034/emes.2020.38190

داود طهماسب زاده شیخلار؛ فاطمه مهین حسین نیا؛ احد عظیمی آقبلاغ؛ سید طاهر سیدی نظرلو


ساختار عاملی پرسشنامه سرسختی تحصیلی

صفحه 171-187

10.22034/emes.2020.38193

نورعلی فرخی؛ سمیه بهمن آبادی؛ حسن محمودیان؛ زهرا طباطبایی جبلی