دوره و شماره: دوره 10، شماره 29، بهار 1399، صفحه 7-260 
1. طراحی مدل ارزشیابی آموزشی بازگشت انتظارات (ROE): پژوهشی کیفی

صفحه 7-34

علیرضا دهقانی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان؛ محمدرضا بهرنگی