دوره و شماره: دوره 10، شماره 30، تابستان 1399 
1. تغییرناپذیری ساختار عاملی و سؤال‌های آزمون سراسری ریاضی (مورد مطالعه: گروه آزمایشی ریاضی و فنی 96-1395)

صفحه 7-31

مولود علی میرزایی؛ علی مقدم زاده؛ اصغر مینایی؛ بلال ایزانلو؛ کیوان صالحی


3. شناسایی ملاک‌های ارزشیابی رفتارهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه: مطالعه کیفی

صفحه 73-100

سید مجتبی هاشمیان؛ مجتبی پورسلیمی؛ لیلا طباخیان؛ صدیقه براتی گلخندان


4. الزامات ارزشیابی از عملکرد معلمان دوره ابتدایی

صفحه 101-134

محمدحسین بهرامی؛ بهروز مهرام؛ طاهره جوادی کلاته


5. روایی آزمون‌های ورودی دکتری مهندسی1397

صفحه 135-185

سلیمان ذوالفقارنسب؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احسان جمالی


6. تدوین و اعتبارسنجی چهارچوب ارزیابی کیفیت دوره‌های آنلاین آزاد گسترده (موک)

صفحه 187-215

هاجرالسادات موسوی صالحی؛ اعظم اسفیجانی؛ بی بی عشرت زمانی


7. شناسایی رویکرد بهینه همترازسازی در آزمون‌های چندبعدی

صفحه 217-264

سمیه بهمن آبادی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ اصغر مینائی