دوره و شماره: دوره 10، شماره 30، تابستان 1399 
3. شناسایی ملاک‌های ارزشیابی رفتارهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه: مطالعه کیفی

صفحه 73-100

10.22034/emes.2020.44340

سید مجتبی هاشمیان؛ مجتبی پورسلیمی؛ لیلا طباخیان؛ صدیقه براتی گلخندان


4. الزامات ارزشیابی از عملکرد معلمان دوره ابتدایی

صفحه 101-134

10.22034/emes.2020.44341

محمدحسین بهرامی؛ بهروز مهرام؛ طاهره جوادی کلاته


5. روایی آزمون‌های ورودی دکتری مهندسی1397

صفحه 135-185

10.22034/emes.2020.44374

سلیمان ذوالفقارنسب؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احسان جمالی


7. شناسایی رویکرد بهینه همترازسازی در آزمون‌های چندبعدی

صفحه 217-264

10.22034/emes.2020.44489

سمیه بهمن آبادی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ اصغر مینائی