اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی

دکتر طاهره ظفری‌پور

آموزش عالی (برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی) سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی، تهران، ایران

craqe.com/index.php/site/g_content/fcontent/232
zafaripournoet.ir
0000-0001-5811-5730


zafaripour@yahoo.com