نویسنده = ابراهیم صالحی عمران
بررسی الزامات تأمین و تنوع‌بخشی منابع مالی دانشگاه‌های دولتی

دوره 7، شماره 19، آبان 1396، صفحه 155-179

مهدی ربیعی؛ صمد ایزدی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ محمدرضا آهنچیان