نویسنده = ������������ ����������
طراحی سیستم انتقال یادگیری برنامه‌های پرورش هیئت علمی

دوره 8، شماره 24، بهمن 1397، صفحه 175-205

عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ مرتضی طاهری؛ مهدی مبینی