نویسنده = جلیل یونسی
معرفی و کاربرد مقیاس دوارزشی موکن در اندازه‌گیری های آموزشی و روانشناختی

دوره 11، شماره 36، دی 1400، صفحه 112-138

10.22034/emes.2021.252028

جلیل یونسی؛ هنگامه امینائی؛ ریحانه رضازاده


سنجش برازش فرد در آزمون ریاضی پایه‌ هشتم مطالعه تیمز 2015

دوره 9، شماره 27، آبان 1398، صفحه 41-73

10.22034/emes.2019.37151

پوریا رضاسلطانی؛ ابراهیم خدایی؛ جلیل یونسی؛ امین موسوی؛ علی مقدم زاده


نقش هموار‌سازی در تبدیل غیر‌خطی نمره‌های خام به نمره‌های مقیاس نرمال

دوره 7، شماره 20، بهمن 1396، صفحه 103-133

مجتبی جهانی فر؛ ابراهیم خدایی؛ جلیل یونسی؛ سیدامین موسوی