نویسنده = �������� �������� ����������
الگوی ارزیابی حوزه های برگزاری آزمون سراسری

دوره 12، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 98-115

10.22034/emes.2022.556258.2394

رضا محمدی؛ زهرا عزیزی؛ طاهره ظفری‌پور


تحلیل روند بازنگری برنامه درسی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 11، شماره 33، فروردین 1400، صفحه 140-183

10.22034/emes.2021.247581

طاهره ظفری‌پور؛ محبوبه عارفی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ رضا محمدی


اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی از راه دور : مروری بر الگوها و فرایندها

دوره 4، شماره 8، اسفند 1393، صفحه 95-137

رضا محمدی؛ طاهره ظفری پور؛ فاطمه صادقی مندی؛ مریم زمانی فر