نویسنده = ������������ ������������
طراحی الگوی اعتباربخشی با تأکید بر فرایند یاددهی-یادگیری در مؤسسات آموزش عالی الکترونیکی: پژوهشی کیفی

دوره 11، شماره 36، دی 1400، صفحه 93-111

10.22034/emes.2021.252022

خدایار ابیلی؛ زینب السادات مصطفوی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ محمدعلی شاه‌حسینی