نویسنده = �������� �������������� ������ ��������
طراحی الگوی تضمین کیفیت دانشگاه کارآفرین در نظام دانشگاهی ایران

دوره 8، شماره 22، مرداد 1397، صفحه 227-263

علی اکبر امین بیدختی؛ رضا محمدی؛ محسن رحیمی


نقش اهداف پیشرفت در پیش‌بینی مؤلفه‌های خودتنظیمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 7، شماره 17، اردیبهشت 1396، صفحه 157-179

علی اکبر امین بیدختی؛ سید احمد محمدی حسینی؛ الهام سلیمانی