نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
عارضه‌یابی رویکرد میان‌رشته‌ای در آموزش عالی کشاورزی: مورد ترویج و آموزش کشاورزی

دوره 5، شماره 10، شهریور 1394، صفحه 61-88

محمد شریف شریف زاده؛ عبدالرضا محمودی سرای