نویسنده = �������� ������������ ��������
شناسایی رویکرد بهینه همترازسازی در آزمون‌های چندبعدی

دوره 10، شماره 30، مرداد 1399، صفحه 217-264

10.22034/emes.2020.44489

سمیه بهمن آبادی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ اصغر مینائی


ساختار عاملی پرسشنامه سرسختی تحصیلی

دوره 9، شماره 28، بهمن 1398، صفحه 171-187

10.22034/emes.2020.38193

نورعلی فرخی؛ سمیه بهمن آبادی؛ حسن محمودیان؛ زهرا طباطبایی جبلی