نویسنده = ������������ ������
طراحی الگوی تضمین کیفیت دانشگاه کارآفرین در نظام دانشگاهی ایران

دوره 8، شماره 22، مرداد 1397، صفحه 227-263

علی اکبر امین بیدختی؛ رضا محمدی؛ محسن رحیمی


ارزیابی درونی گروه آموزشی آمار دانشگاه علم و فرهنگ

دوره 6، شماره 15، آبان 1395، صفحه 65-98

الهام بازیار؛ رضا محمدی


ارزشیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی فرایندی داوطلبانه یا اجباری؟

دوره 6، شماره 14، شهریور 1395، صفحه 165-201

رضا محمدی؛ مریم زمانی فر؛ فاطمه صادقی مندی