نویسنده = ���������� ���������� ��������
شایستگی‌های عمومی مورد نیاز برای موفقیت دانشجویان در زندگی علمی و حرفه‌ای

دوره 6، شماره 15، آبان 1395، صفحه 167-197

حانیه اسماعیلی ماهانی؛ حسین مطهری نژاد؛ مهدی لسانی


اعتباریابی ابزار سنجش استعداد کاری دانشجویان: تعیین پایایی و روایی سازه

دوره 5، شماره 12، اسفند 1394، صفحه 71-94

حسین مطهری نژاد؛ حاج خانم اسماعیلی ماهانی