نویسنده = ������������ ��������
طراحی الگوی تضمین کیفیت دانشگاه کارآفرین در نظام دانشگاهی ایران

دوره 8، شماره 22، مرداد 1397، صفحه 227-263

علی اکبر امین بیدختی؛ رضا محمدی؛ محسن رحیمی