نویسنده = ���������� ������������ ��������
تحلیل تطبیقی نظام دانشگاه تراز جهانی (برنامه‌ها، اقدامات، مضامین)

دوره 13، شماره 41، فروردین 1402، صفحه 88-109

10.22034/emes.2023.550488.2363

اکبر خرسندی یامچی؛ عباس عباس پور؛ سعید غیاثی ندوشن؛ رضا محمدی