نویسنده = �������������������������� ������ ��������
ارزیابی کارایی دانشکده‌های دانشگاه یزد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و ارزیابی متقاطع آرمانی

دوره 8، شماره 22، مرداد 1397، صفحه 183-202

سید حیدر میرفخرالدینی؛ نگار جلیلیان؛ هادی خاکی اردکانی