نویسنده = مرضیه دهقانی
ارزیابی کیفیت خدمات واحد آموزش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

دوره 12، شماره 40، دی 1401، صفحه 29-44

10.22034/emes.2023.549779.2357

ماهنوش مهدی؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور؛ امید عشاقی


شناسایی عوامل، ملاک ها، نشانگرها و ابزارهای قضاوت برای عملکرد مراکز یادگیری محلی

دوره 12، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 39-65

10.22034/emes.2022.534546.2294

محدثه خطاط؛ مرضیه دهقانی؛ نرگس چگینی؛ فرزانه تاری؛ فاروق خاکزاد؛ فرزانه عسکری؛ نوشین مرادی


ابعاد و سطوح فرهنگ کیفیت در نظام آموزش عالی : مروری منظم

دوره 11، شماره 36، دی 1400، صفحه 29-53

10.22034/emes.2021.251556

مرتضی مالمیر؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده؛ مرضیه دهقانی